КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1332
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1266

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
26 вересня 2001 р. N 1266 ( 1266-2001-п ) "Про обчислення
середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 40, ст. 1802; 2006 р., N 8, ст. 450;
2007 р., N 54, ст. 2179), зміни, що додаються.
2. Рекомендувати виконавчій дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності щомісяця
оприлюднювати інформацію Державного комітету статистики щодо
розміру середньої заробітної плати за всіма видами економічної
діяльності в розрізі Автономної Республіки Крим, областей,
мм. Києва і Севастополя.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1332
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1266 ( 1266-2001-п )

1. У назві, пунктах 1 і 4 постанови ( 1266-2001-п ) слова
"плати (доходу)" замінити словами "плати (доходу, грошового
забезпечення)".
2. У Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу)
для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням ( 1266-2001-п ), затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві Порядку ( 1266-2001-п ) слова "плати (доходу)"
замінити словами "плати (доходу, грошового забезпечення)";
у пункті 1:
в абзаці першому слова "плати (доходу)" замінити словами
"плати (доходу, грошового забезпечення)";
абзац другий після слів "середньої заробітної плати"
доповнити словами "(грошового забезпечення)";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи
та організації незалежно від форми власності та господарювання,
військові частини Збройних Сил, внутрішніх військ, інших
військових формувань, утворених відповідно до законів України,
органи та підрозділи Держприкордонслужби, органи СБУ, підрозділи
Держспецтрансслужби, Служби зовнішньої розвідки, органи і
підрозділи Держспецзв'язку, органи внутрішніх справ та податкової
міліції, органи і підрозділи цивільного захисту, які виплачують
грошове забезпечення, а також на воєнізовані аварійно-рятувальні
служби (формування), створені відповідно до законодавства на
постійній основі, на фізичних осіб, які використовують працю
найманих працівників (далі - роботодавці), осіб, які виконують
роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами,
осіб, які беруть участь у страхуванні на добровільних засадах, та
осіб, які сплачують єдиний податок.";
2) у розділі "Розрахунковий період, за який обчислюється
середня заробітна плата (дохід)":
у назві розділу слова "плата (дохід)" замінити словами "плата
(дохід, грошове забезпечення)";
у пункті 3:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Для страхування на випадок безробіття розрахунковим
періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід,
грошове забезпечення), є період (періоди) роботи за основним
місцем роботи (проходження служби), а у разі його відсутності -
період (періоди) зайняття підприємницькою, адвокатською,
нотаріальною, творчою або іншою діяльністю, пов'язаною з
одержанням доходу безпосередньо від такої діяльності, виконання
робіт (надання послуг) згідно з цивільно-правовими договорами
перед настанням страхового випадку (реєстрація особи в державній
службі зайнятості як безробітної), протягом якого сплачено
страхові внески.";
абзац третій виключити;
у пункті 4:
в абзаці першому слова "плата (дохід)" замінити словами
"плата (дохід, грошове забезпечення)", а після слів "суб'єкта
підприємницької діяльності" доповнити словами ", припинення
адвокатської, нотаріальної, творчої або іншої діяльності,
закінчення проходження служби";
доповнити після абзацу першого новими абзацами такого змісту:
"Розрахунковим періодом, за який обчислюється середній дохід
для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття
особам, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з
цивільно-правовими договорами, є останніх шість календарних
місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому
настав страховий випадок (реєстрації особи в державній службі
зайнятості як безробітної) незалежно від кількості укладених
договорів та строку їх дії (приклад наведено у додатку 1).
Для осіб, які брали участь у страхуванні на випадок
безробіття на добровільних засадах, розрахунковим періодом для
обчислення середнього доходу, для розрахунку виплат за
страхуванням на випадок безробіття є останніх шість календарних
місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому
настав страховий випадок (реєстрації особи в державній службі
зайнятості як безробітної), і протягом яких особа сплачувала
страхові внески (приклад наведено у додатку 1).".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим;
в абзаці шостому слова і цифри "зазначених у пункті 11 цього
Порядку" замінити словами "які отримують грошове забезпечення";
у пункті 5 слова "плата (дохід)" замінити словами "плата
(дохід, грошове забезпечення)";
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала
страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж
календарний місяць, середня заробітна плата (дохід, грошове
забезпечення) обчислюється за фактично відпрацьований час перед
настанням страхового випадку, крім розрахунку допомоги по
вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням (приклад наведено у додатку 1).
У разі коли застрахована особа працювала та сплачувала
страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески менше ніж
календарний місяць, середня заробітна плата (дохід) для розрахунку
допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, обчислюється з нарахованої заробітної
плати, з якої сплачуються страхові внески, але не вище за розмір
середньої заробітної плати за всіма видами економічної діяльності
в місяці, що передує місяцю, в якому настав страховий випадок,
відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі (за даними Держкомстату) та не нижче за розмір
мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці
настання страхового випадку.
За вибором особи для розрахунку допомоги по вагітності та
пологах середня заробітна плата (дохід) може обчислюватися за
декількома місцями роботи сумарно за шість календарних місяців у
12-місячному періоді перед настанням страхового випадку. У такому
випадку обчислення середньої заробітної плати (доходу)
здійснюється робочими органами відділень Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до
пункту 17 цього Порядку на підставі довідок про середню заробітну
плату (дохід), що подаються (надсилаються) застрахованою особою.
У разі коли у застрахованої особи після набуття права на
призначення страхової виплати за страхуванням від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності, одночасно виникло право на
призначення іншої страхової виплати, під час обчислення середньої
заробітної плати для визначення розміру іншої страхової виплати
береться розрахунковий період, за яким обчислювалася середня
заробітна плата для призначення попередньої страхової виплати.";
3) у розділі "Виплати, з яких обчислюється середня заробітна
плата (дохід)":
у назві розділу слова "плата (дохід)" замінити словами "плата
(дохід, грошове забезпечення)";
у пункті 7:
абзац перший після слів "Середня заробітна плата" доповнити
словами "(грошове забезпечення)", а після слів "Закону України
"Про оплату праці" - словами "(грошового забезпечення, розмір
якого визначається згідно з нормативно-правовими актами, що
регулюють порядок та умови його виплати)";
абзац другий викласти в такій редакції:
"У разі коли розмір заробітної плати (грошового забезпечення)
підвищується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, у
зв'язку з чим заробітна плата (грошове забезпечення)
перераховується за попередні періоди, обчислення середньої
заробітної плати (грошового забезпечення) для розрахунку розміру
допомоги по безробіттю і виплат за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,
здійснюється з урахуванням суми донарахованої заробітної плати
(грошового забезпечення) окремо за кожний місяць, за який
здійснено перерахунок.";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Середній дохід для розрахунку виплат за страхуванням на
випадок безробіття застрахованої особи, яка виконувала роботи
(надавала послуги) згідно з цивільно-правовим договором,
визначається виходячи з розміру щомісячного доходу у
розрахунковому періоді, з якого сплачено страхові внески.";
у пункті 9:
в абзаці першому слова "плати (доходу)" і "плата (дохід)"
замінити відповідно словами "плати (доходу, грошового
забезпечення)" і "плата (дохід, грошове забезпечення)";
в абзаці другому слова і цифру "(приклад наведено у додатку
1)" виключити;
абзац перший пункту 10 після слів "не мала заробітку"
доповнити словами "(грошового забезпечення)", а після слів
"середня заробітна плата" - словами "(грошове забезпечення)";
пункт 11 виключити;
4) у розділі "Обчислення середньої заробітної плати (доходу)
для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів
тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця":
у назві розділу слова "плати (доходу)" замінити словами
"плати (доходу, грошового забезпечення)";
пункт 13 після слів "часу в годинах" доповнити словами "та
встановленням неповного робочого дня в місяцях розрахункового
періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в
періоді, за який виплачується допомога";
у пункті 14:
в абзаці першому слова "плата (дохід)" замінити словами
"плата (дохід, грошове забезпечення)", а після слів
"(оподатковуваного доходу" доповнити словами ", грошового
забезпечення";
в абзаці другому слова "у зв'язку з вагітністю та пологами"
виключити;
в абзаці третьому:
перше речення після слів "за медичним висновком" доповнити
словами "для розрахунку допомоги по вагітності та пологах за
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням", а після слів
"добровільно застрахованих осіб" - словами "та осіб, які сплачують
єдиний податок";
у другому реченні слова і цифри "осіб, зазначених у пункті 11
цього Порядку," замінити словами "військовослужбовців та осіб
рядового і начальницького складу";
доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"на кількість календарних днів у розрахунковому періоді - за
страхуванням на випадок безробіття для осіб, які виконували роботи
(надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами (приклад
наведено у додатку 1).".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - десятим;
в абзаці п'ятому після слів "(середньогодинна) заробітна
плата" доповнити словами "(дохід, грошове забезпечення)", а слова
"плати (доходу)" замінити словами "плати (доходу, грошового
забезпечення)";
в абзаці шостому слова "у зв'язку з вагітністю та пологами"
виключити;
абзаци сьомий та восьмий викласти в такій редакції:
"на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) - для
розрахунку допомоги по вагітності та пологах за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, за страхуванням на випадок безробіття і
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій
непрацездатності), для осіб, робочий час яких у зв'язку з
особливостями умов праці не піддається точному обліку, осіб, які
робочий час розподіляють на свій розсуд (робота вдома, страховий
агент тощо), для добровільно застрахованих осіб та осіб, які
сплачують єдиний податок за всіма видами загальнообов'язкового
державного соціального страхування.
У разі коли середня заробітна плата (грошове забезпечення)
обчислюється відповідно до пункту 10 цього Порядку, середньоденна
заробітна плата (грошове забезпечення) за один календарний день
визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу)
або її частини на середньомісячну кількість календарних днів
(30, 44), а за один робочий день (годину) - на середньомісячну
кількість робочих днів (годин), установлену на підприємстві (у
структурному підрозділі або за індивідуальним графіком роботи).";
пункти 15, 17 і 20 викласти в такій редакції:
"15. У разі коли робочий час підсумовується або його облік
ведеться в годинах, а також, коли в місяцях розрахункового
періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в
періоді, за який виплачується допомога, встановлюється неповний
робочий день, для розрахунку застрахованій особі допомоги по
тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується
середньогодинна заробітна плата.";
"17. У разі коли застрахованій особі страхові виплати
призначаються у робочих органах виконавчих дирекцій фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
підставі довідок про середню заробітну плату (дохід, грошове
забезпечення) за основним місцем роботи, за сумісництвом та за
виконання робіт (надання послуг) згідно з цивільно-правовими
договорами, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення)
обчислюється зазначеними робочими органами сумарно (приклад
наведено у додатку 1).
Якщо за основним місцем роботи в усіх місяцях розрахункового
періоду особа не працювала з поважних причин, зазначених у пункті
4 цього Порядку, обчислення середньої заробітної плати (доходу,
грошового забезпечення) для розрахунку допомоги по безробіттю та
страхової виплати у зв'язку із стійкою втратою професійної
працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання здійснюється з урахуванням суми
посадового окладу (тарифної ставки) за кожний місяць
розрахункового періоду за основним місцем роботи та суми
заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), отриманої у
відповідних місяцях за сумісництвом та за цивільно-правовими
договорами (приклади наведено у додатку 1).
У разі коли застрахованій особі страхові виплати
призначаються в робочому органі виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття і така особа перед настанням страхового випадку
працювала на кількох підприємствах або на одному підприємстві з
перериванням трудових відносин чи виконувала роботи (надавала
послуги) за декількома цивільно-правовими договорами або
виконувала роботи за різними видами зайнятості, середня заробітна
плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється таким робочим
органом сумарно за шість календарних місяців (менш як шість
календарних місяців) у 12-місячному періоді перед настанням
страхового випадку, не враховуючи повні календарні місяці (з
першого до першого числа) перерви в роботі, на підставі довідок
про середню заробітну плату (дохід, грошове забезпечення),
починаючи з останнього місця роботи (виконання робіт (надання
послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, зайняття
підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою або іншою
діяльністю.
Для осіб, які працювали на декількох підприємствах, в
установах, організаціях, робота яких пов'язана із сезонним
характером виробництва, сумарне обчислення середньої заробітної
плати здійснюється на підставі довідок про середню заробітну плату
за шість календарних місяців, починаючи з останнього місця роботи.
У разі коли обчислення середньої заробітної плати
здійснюється сумарно на підставі декількох довідок про середню
заробітну плату, місяці розрахункового періоду (з першого до
першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних
причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з
вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним
висновком), виключаються з розрахунку.
Якщо особа у 12-місячному періоді перед настанням страхового
випадку (дня реєстрації особи в державній службі зайнятості як
безробітної) працювала на останньому місці роботи не менше ніж 26
календарних тижнів, середня заробітна плата розраховується на
підставі довідки з такого місця роботи.
Неповні календарні місяці, зазначені у довідках, включаються
до розрахункового періоду (приклади наведено у додатку 1).";
"20. Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати за
перших п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної)
виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної
(середньогодинної) заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність
передбачено законодавством, на кількість:
календарних днів, що підлягають оплаті, - за страхуванням на
випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
(крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для допомоги по
вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, а також для добровільно застрахованих осіб та осіб,
які сплачують єдиний податок, - для всіх страхових виплат;
днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи
підприємства, установи, організації (структурного підрозділу
підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком
роботи), - для допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати
за перших п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів
роботодавця (приклади наведено у додатку 1).";
у пункті 21:
абзац третій після слів "робочих днів (годин)" доповнити
словами ", а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах - на
кількість календарних днів";
в абзаці четвертому слова "вагітності та пологах," виключити,
а після слів "на кількість робочих днів (годин)" доповнити словами
", а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах - на
кількість календарних днів";
5) у розділі "Порядок видання довідки про середню заробітну
плату (дохід)":
у назві розділу слова "плату (дохід)" замінити словами "плату
(дохід, грошове забезпечення)";
у пункті 22:
абзац перший після слів "заробітну плату" доповнити словом
"(дохід)";
в абзаці другому слова "у яких строк служби прирівнюється до
страхового стажу" замінити словами "які отримували грошове
забезпечення".
3. У додатках до Порядку ( 1266-2001-п ):
1) у додатку 1:
розділ "До пункту 3 Порядку" виключити;
доповнити розділ "До пункту 4 Порядку" пунктами 7 і 8 такого
змісту:
"7. Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з
укладеними цивільно-правовими договорами і підлягала
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на
випадок безробіття.
Термін дії договорів: 16.02.09 - 30.04.09
04.05.09 - 30.06.09
01.08.09 - 24.10.09
11.09.09 - 15.11.09
Дата реєстрації особи в державній службі зайнятості як
безробітної - 25 листопада 2009 року.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється сума доходу для
розрахунку допомоги по безробіттю, є квітень - червень,
серпень - жовтень 2009 року.
8. Особа є творчим працівником і брала участь у страхуванні
на випадок безробіття на добровільних засадах.
Дата взяття на облік як платника страхових внесків у
державній службі зайнятості - 19 січня 2009 року. Дата зняття з
обліку за особистою заявою - 9 жовтня 2009 року. Сплата внесків
здійснювалася відповідно до Інструкції про порядок обчислення і
сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття ( z0030-01 ), затвердженої
Мінпраці, за січень - жовтень 2009 р. з доходу, отриманого
одноразово 9 жовтня 2009 року.
Особа зареєстрована безробітною в державній службі зайнятості
12 листопада 2009 року.
Розрахунковим періодом, за який обчислюється сума доходу для
розрахунку допомоги по безробіттю, є місяці, протягом яких особа
добровільно брала участь у страхуванні перед місяцем реєстрації в
державній службі зайнятості як безробітної. Розрахунковим періодом
у такому разі є травень - жовтень 2009 року.";
розділ "До пункту 9 Порядку" виключити;
розділ "До пункту 14 Порядку" викласти в такій редакції:
"1. Особа, що пропрацювала на підприємстві п'ять років, була
вивільнена 16 січня 2006 р. і 25 січня звернулася до центру
зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. До 4 вересня 2005 р.
включно зазначена особа перебувала у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, а з 24 жовтня до
9 листопада 2005 р. включно хворіла.
Виплати, одержані особою у розрахунковому періоді:
у серпні 2005 р. - премія разового характеру;
у вересні - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;
у жовтні - заробітна плата у розмірі 2100 гривень, у тому
числі 500 гривень - премія разового характеру;
у листопаді - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;
у грудні - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.
Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної
плати для призначення допомоги по безробіттю в такому випадку є
липень - грудень 2005 року.
Липень та серпень виключаються з розрахункового періоду.
Кількість календарних днів у розрахунковому періоді
визначається:
вересень - 26 календарних днів (кількість календарних днів у
вересні зменшено на 4 календарних дні у зв'язку з відпусткою по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
жовтень - 23 календарних дні (кількість календарних днів у
жовтні зменшено на 8 календарних днів унаслідок хвороби);
листопад - 21 календарний день (кількість календарних днів у
листопаді зменшено на 9 календарних днів через хворобу);
грудень - 31 календарний день.
Загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді
становить 101 (26 + 23 + 21 + 31).
Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати
визначається:
серпень - премія разового характеру не враховується, оскільки
цей місяць виключено з розрахункового періоду;
вересень - заробітна плата у розмірі 1300 гривень;
жовтень - 1957,14 гривні /(2100 - 500) + (500 : 21 робочий
день х 15 робочих днів)/ - одноразова премія враховується
пропорційно відпрацьованому часу в жовтні;
листопад - заробітна плата у розмірі 1800 гривень;
грудень - заробітна плата у розмірі 2500 гривень.
Сума виплат для обчислення середньої заробітної плати
становить 7557,14 гривні (1300 + 1957,14 + 1800 + 2500).
Середня заробітна плата для призначення допомоги по
безробіттю становить 74,82 гривні (7557,14 гривні : 101
календарний день).
У грудні 2005 р. максимальна сума (гранична величина)
заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з
яких сплачуються страхові внески, становить 4100 гривень, а в
розрахунку на один календарний день - 134,69 гривні (4100 : 30,44
календарного дня).
Середньоденна заробітна плата не перевищує максимальну суму
(граничну величину) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного
доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, з
розрахунку на один календарний день.
Аналогічно здійснюється розрахунок середньої заробітної плати
для призначення допомоги по вагітності та пологах за страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням.
2. Особа виконувала роботи (надавала послуги) згідно з
укладеними цивільно-правовими договорами і підлягала
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на
випадок безробіття.
Термін дії договорів: 16.02.09 - 30.04.09
04.05.09 - 30.06.09
01.08.09 - 24.10.09
11.09.09 - 15.11.09.
Дата реєстрації особи в державній службі зайнятості як
безробітної - 25 листопада 2009 року.
------------------------------------------------------------------ | Місяці | Кількість | Сума винагороди | | розрахункового |календарних| за цивільно-правовими договорами, | | періоду | днів | гривень | |----------------+-----------+-----------------------------------| |квітень | 30 | 1500 | |----------------+-----------+-----------------------------------| |травень | 31 | 1300 | |----------------+-----------+-----------------------------------| |червень | 30 | 1720 | |----------------+-----------+-----------------------------------| |серпень | 31 | 900 | |----------------+-----------+-----------------------------------| |вересень | 30 | 2100 | |----------------+-----------+-----------------------------------| |жовтень | 31 | 3900 | |----------------+-----------+-----------------------------------| |Усього | 183 | 11420 | ------------------------------------------------------------------
Середньоденний дохід становить 62,4 гривні (11420 гривень :
183 календарних дні), що не перевищує встановленого розміру
максимальної величини доходу, з якого сплачуються страхові внески,
розрахунку на один календарний день.";
у розділі "До пункту 17 Порядку":
у найменуванні третьої графи таблиці пункту 1 слова
"Посадовий оклад (тарифна ставка)" замінити словами "Заробітна
плата, з якої сплачено страхові внески та яка береться для
розрахунку";
пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
"3. Особа працювала на підприємстві з 2006 року та була
звільнена 20 липня 2009 року. За останнім основним місцем роботи
особа працювала з 7 вересня до 12 листопада 2009 р. включно.
У 12-місячному періоді перед реєстрацією як безробітної особа
працювала за цивільно-правовими договорами з 10 квітня до 4 травня
2009 р. включно (оплата була здійснена по закінченню договору в
розмірі 1000 гривень), з 12 червня до 9 липня включно (оплата по
закінченню договору у розмірі 1305 гривень) та з 15 вересня до
19 листопада 2009 р. включно з оплатою за кожний місяць роботи.
Особа подала з основних місць роботи довідки про середню
заробітну плату за січень - червень 2009 р. та жовтень 2009 року.
Довідки про середній дохід за цивільно-правовими договорами подані
за квітень - травень, червень - липень та вересень - листопад
2009 року.
Оскільки розрахунковий період визначається за основним місцем
(місцями) роботи, місяцями розрахункового періоду є шість повних
календарних місяців роботи у 12 місячному періоді перед
реєстрацією в державній службі зайнятості особи як безробітної, а
саме: лютий - червень та жовтень 2009 року.
За цивільно-правовими договорами у разі здійснення оплати
після закінчення строку договору, який триває понад один
календарний місяць, сума винагороди розподіляється за місяцями
відповідно до сплати страхових внесків пропорційно кількості
календарних днів договору в місяці.
------------------------------------------------------------------ | Місяці | Кількість |Заробітна| Винагорода| Сумарний | |розрахункового| календарних |плата за |за виконання| дохід, що | | періоду | днів |основним | робіт за |береться для| | | | місцем | цивільно- | обчислення| | | | роботи, | правовими | середнього| | | | гривень | договорами,| доходу, | | | | | гривень | гривень | |--------------+-------------+---------+------------+------------| |лютий | 28 | 2400 | | 2400 | |--------------+-------------+---------+------------+------------| |березень | 31 | 2400 | | 2400 | |--------------+-------------+---------+------------+------------| |квітень | 30 | 2200 | 840 | 3040 | |--------------+-------------+---------+------------+------------| |травень | 31 | 2200 | 160 | 2360 | |--------------+-------------+---------+------------+------------| |червень | 30 | 2200 | 900 | 3100 | |--------------+-------------+---------+------------+------------| |жовтень | 31 | 1750 | 1250 | 3000 | |--------------+-------------+---------+------------+------------| |Усього | 181 | 13150 | 3150 | 16300 | ------------------------------------------------------------------
Середньоденний дохід становить 90,06 гривні
(16300 гривень : 181 календарний день), що не перевищує
встановленого розміру максимальної величини доходу, з якого
сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний
день.
4. Особа працювала за останнім місцем роботи з 9 січня
2009 р. до 9 липня 2009 р. включно (27 календарних тижнів).
У зв'язку з тим, що особа у 12-місячному періоді перед
настанням страхового випадку (дня реєстрації особи в державній
службі зайнятості як безробітної) працювала на останньому місці
роботи не менше 26 календарних тижнів, середня заробітна плата
розраховується на підставі довідки з цього місця роботи (за п'ять
місяців). Тобто розрахунок допомоги по безробіттю буде здійснено
на підставі довідки про середню заробітну плату з останнього місця
роботи.
Розрахунковим періодом є лютий - червень 2009 року.";
доповнити розділ пунктами 5-7 такого змісту:
"5. Особа працювала на підприємстві з січня 2007 р. та була
звільнена 30 жовтня 2008 року. За останнім основним місцем роботи
особа працювала з 2 грудня 2008 р. до 16 січня 2009 р. включно.
Зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна
10 лютого 2009 року.
З основних місць роботи особа подала довідки про середню
заробітну плату за квітень - вересень 2008 р. та грудень 2008 р. -
січень 2009 року.
------------------------------------------------------------------ | Місяці | Кількість | Сума заробітної | | розрахункового | календарних днів | плати, гривень | | періоду | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |червень | 30 | 1530 | |---------------------+---------------------+--------------------| |липень | 31 | 1530 | |---------------------+---------------------+--------------------| |серпень | 31 | 1720 | |---------------------+---------------------+--------------------| |вересень | 30 | 1250 | |---------------------+---------------------+--------------------| |грудень | 31 | 1100 | |---------------------+---------------------+--------------------| |січень | 31 | 900 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Усього | 184 | 8030 | ------------------------------------------------------------------
Середньоденна заробітна плата становить 43,64 гривні
(8030 гривень : 184 календарних дні), що не перевищує
встановленого розміру максимальної величини заробітної плати, з
якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний
день.
6. Особа працювала за основним місцем роботи з 5 лютого
2007 р. до 10 грудня 2009 р. включно, за сумісництвом з 2 липня
2009 р. до 12 листопада 2009 р. включно та за цивільно-правовими
договорами у такі періоди: 14 травня - 30 червня 2009 р., 24 липня
- 15 вересня 2009 р., 2 жовтня - 30 листопада 2009 року.
Розрахунковим періодом за основним місцем роботи є
червень - листопад 2009 року. Оскільки період роботи за
сумісництвом та цивільно-правовими договорами входить до
розрахункового періоду, обчислення середньої заробітної плати для
розрахунку допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням
заробітної плати за кожний місяць розрахункового періоду за
основним місцем роботи та заробітної плати, отриманої у
відповідних місяцях за сумісництвом, та винагороди за
цивільно-правовими договорами.
Обчислення середнього доходу для розрахунку допомоги по
безробіттю:
------------------------------------------------------------------ | Місяці |Кількість|Заробітна|Заробітна| Винагорода | Сумарний | |розрахун-|календар-|плата за |плата за | за |дохід, що | | кового |них днів |основним | суміс- | виконання | береться | | періоду | | місцем |ництвом, | робіт за | для | | | | роботи, |гривень | цивільно- |обчислення| | | | гривень | | правовими |середнього| | | | | | договорами, | доходу, | | | | | | гривень | гривень | |---------+---------+---------+---------+-------------+----------| |червень | 30 | 2200 | | 1500 | 3700 | |---------+---------+---------+---------+-------------+----------| |липень | 31 | 2200 | 300 | 200 | 2700 | |---------+---------+---------+---------+-------------+----------| |серпень | 31 | 2200 | 680 | 3100 | 5980 | |---------+---------+---------+---------+-------------+----------| |вересень | 30 | 2200 | 650 | 1900 | 4750 | |---------+---------+---------+---------+-------------+----------| |жовтень | 31 | 2200 | 650 | 1500 | 4350 | |---------+---------+---------+---------+-------------+----------| |листопад | 30 | 2200 | 240 | 1550 | 3990 | |---------+---------+---------+---------+-------------+----------| |Усього | 183 | 13200 | 2520 | 9750 | 25470 | ------------------------------------------------------------------
Середньоденний дохід для розрахунку допомоги по безробіттю
становитиме 139,18 гривні (25470 гривень : 183 календарних дні),
що не перевищує встановленого розміру максимальної величини
доходу, з якого сплачуються страхові внески, в розрахунку
на один календарний день (10035 гривень : 30,44 календарного
дня = 329,66 гривні).
7. Особа працювала за цивільно-правовими договорами з
6 лютого до 25 квітня 2009 р. включно, з 12 травня до 26 травня
2009 р. включно, з 1 липня до 16 вересня 2009 р. включно, з
3 жовтня до 28 листопада 2009 р. включно. У державній службі
зайнятості особа зареєстрована як безробітна 12 грудня 2009 року.
Ураховуючи те, що у 12-місячному періоді перед настанням
страхового випадку (дня реєстрації особи в державній службі
зайнятості як безробітної) особа працювала тільки за
цивільноправовими договорами та період дії таких договорів
становить більше 26 тижнів, для визначення середнього доходу для
призначення допомоги по безробіттю враховується розмір щомісячного
доходу у місяцях розрахункового періоду, з якого сплачено страхові
внески.
------------------------------------------------------------------ | Місяці | Кількість | Сума | | розрахункового | календарних днів | винагороди, гривень | | періоду | | | |-------------------+--------------------+-----------------------| |травень | 31 | 360 | |-------------------+--------------------+-----------------------| |липень | 31 | 630 | |-------------------+--------------------+-----------------------| |серпень | 31 | 670 | |-------------------+--------------------+-----------------------| |вересень | 30 | 300 | |-------------------+--------------------+-----------------------| |жовтень | 31 | 450 | |-------------------+--------------------+-----------------------| |листопад | 30 | 500 | |-------------------+--------------------+-----------------------| |Усього | 184 | 2910 | ------------------------------------------------------------------
Середньоденний дохід становить 15,82 гривні (2910 гривень :
184 календарних дні), що не перевищує встановленого розміру
максимальної величини доходу, з якого сплачуються страхові внески,
в розрахунку на один календарний день.";
2) у додатку 3 ( 1266-2001-п ):
слова "(назва підприємства, установи, організації)" замінити
словами "(назва та місцезнаходження підприємства, установи,
організації)";
у третій графі таблиці після слів "з поважних причин*"
доповнити словами "(зазначити кількість днів, що залишилися в
розрахунковому періоді, та причини їх виключення)";
слова "Дата звільнення з роботи за сумісництвом
__ __________ ____ року.
(згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка працювала
за сумісництвом)"
замінити словами "Дата звільнення з роботи за сумісництвом ________ ____ року
(згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка працювала
за сумісництвом)
Вихідна допомога або інші виплати при звільненні відповідно
до Закону України _______________________________________________,
(назва Закону, статті)
виплачена одноразово або період здійснення виплат _____________________";
(необхідне зазначити)
3) у додатку 4 ( 1266-2001-п ):
слова "(назва підприємства, установи, організації)" замінити
словами "(назва та місцезнаходження підприємства, установи,
організації)";
у третій графі таблиці після слів "з поважних причин*"
доповнити словами "(зазначити кількість днів, що залишилися в
розрахунковому періоді, та причини їх виключення";
слова "Дата звільнення з роботи за сумісництвом
__ ______ ____ року.
(згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка працювала
за сумісництвом - для осіб, зайнятих на сезонних роботах)"
замінити словами "Дата звільнення з роботи за сумісництвом
__ ________ ____ року.
(згідно з довідкою, виданою роботодавцем особі, яка працювала
за сумісництвом - для осіб, зайнятих на сезонних роботах)
Вихідна допомога або інші виплати при звільненні відповідно
до Закону України _______________________________________________,
(назва Закону, статті)
виплачена одноразово або період здійснення виплат _____________________";
(необхідне зазначити)
4) додаток 5 ( 1266-2001-п ) викласти в такій редакції:

"Додаток 5
до Порядку
Кутовий штамп установи
Дата, вихідний номер довідки
ДОВІДКА
про середньоденне грошове забезпечення
для розрахунку виплат на випадок безробіття

видана _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
яка проходила службу ____________________________________________
(найменування військового комісаріату, де особа перебувала на _________________________________________________________________
обліку, або військової частини, підприємства, установи, _________________________________________________________________
організації, органу, де особа проходила службу (адреса)
ідентифікаційний номер особи ____________________________________
------------------------------------------------------------------ | Місяці | Місяці | Кількість | Грошове | Страхові | |розрахун- |розрахункового| календарних | забез- | внески, | | кового | періоду (за | днів у | печення, | сплачені | | періоду | винятком |розрахунковому| що | застрахо- | |(зазначити| місяців | періоді | врахо- | ваною | | рік, |розрахункового| (за винятком | вується | особою до | | в якому | періоду, в | календарних | для | Фонду | |визначений| яких особа | днів, не |розрахунку| загально- | |розрахун- |перебувала (з |відпрацьованих|середнього|обов'язково-| | ковий | першого до | у зв'язку з |грошового | го | |період, та|першого числа)|відпусткою для| забезпе- | державного | | назву | у відпустці | догляду за | чення, | соціального| | місяців) |для догляду за| дитиною до | гривень | страхування| | | дитиною до |досягнення нею| | на випадок | | |досягнення нею| трирічного | | безробіття,| | | трирічного | віку або | | гривень | | | віку або | шестирічного | | | | | шестирічного | віку за | | | | | віку за | медичним | | | | | медичним | висновком) | | | | | висновком | | | | | | (зазначити | | | | | |назву місяців,| | | | | |що залишилися | | | | | | в | | | | | |розрахунковому| | | | | | періоді) | | | | |----------+--------------+--------------+----------+------------| |Усього | | | | | ------------------------------------------------------------------
Середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця
обчислюється шляхом ділення грошового забезпечення за
розрахунковий період, що враховується для розрахунку середнього
грошового забезпечення у гривнях, на кількість календарних днів у
розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не
відпрацьованих у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним
висновком). Частка (результат) становить _________________________
__________________________________________________________________
(сума словами і цифрами) ________________________________ гривень ____________ копійок.
Якщо у розрахунковому періоді особа не мала грошового
забезпечення у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним
висновком, середньоденне грошове забезпечення визначається шляхом
ділення місячного посадового окладу, встановленого на момент
звільнення, _________ гривень, на середньомісячну кількість
календарних днів - 30,44. Частка (результат) становить ___________ __________________________________________________________________
(сума словами і цифрами) ________________________________ гривень __________ копійок.
Розмір середньоденного грошового забезпечення не може
перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати
(грошового забезпечення) та оподатковуваного доходу (прибутку), з
яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний
день, що обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в
останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну
кількість календарних днів - 30,44.
Виплачена грошова допомога при звільненні ___________________
відповідно до Закону України _____________________________________
(назва Закону, статті)
Керівник _____________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер _____________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.;".

Джерело: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1332-2009-%EF