ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Постанова правління 
                   Пенсійного фонду України 
                   10.12.2012 N 24-1 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   27 грудня 2012 р. 
                   за N 2204/22516 
 

               ЗМІНИ 
         до Порядку формування та подання 
      страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 
     єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
     соціальне страхування, затвердженого постановою 
        правління Пенсійного фонду України 
         від 08 жовтня 2010 року N 22-2, 
     зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
       01 листопада 2010 року за N 1014/18309 
              ( z1014-10 ) 
 

   1. У розділі I:
   у пункті 1.1:
   після абзацу п'ятого доповнити пункт новими абзацами шостим, 
сьомим такого змісту:
   "додатковий документ - звіт страхувальника  з  позначкою 
"додаткова", який подається у разі, якщо страхувальник не зазначив 
застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий 
договір за попередній період, у випадках, передбачених пунктом 5.6 
розділу V цього Порядку;
   документ призначення пенсії - звіт страхувальника з позначкою 
"призначення пенсії", який подається за період до дати формування 
заяви на  призначення  пенсії  у  випадках,  передбачених 
пунктами 4.10-4.12 розділу IV цього Порядку".
   У зв'язку  з  цим абзаци шостий-двадцять другий вважати 
відповідно абзацами восьмим-двадцять четвертим;
   після абзацу  сімнадцятого доповнити пункт новим абзацом 
вісімнадцятим такого змісту:
   "початковий документ  -  звіт страхувальника з позначкою 
"початкова", на підставі якого створюється відповідний електронний 
звіт у базі даних Пенсійного фонду України".
   У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий-двадцять  четвертий 
вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим-двадцять п'ятим;
   в абзаці двадцять п'ятому слова "та члени сімей цих осіб, які 
беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності" 
виключити;
   пункт 1.3 після слів "районах у містах" доповнити словами ", 
а також у містах та районах". 

   2. Розділи II, III викласти в такій редакції:
   "II. Загальні правила формування та подання звіту щодо сум 
нарахованого єдиного внеску на  загальнообов'язкове  державне 
соціальне страхування
   2.1. Звіт  до  органів  Пенсійного  фонду  подається 
страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем 
взяття на облік в органах Пенсійного фонду в один із таких 
способів:
   в електронній формі з використанням ЕЦП через центр обробки 
електронних звітів згідно з Порядком подання звітів до Пенсійного 
фонду України в електронній формі,  затвердженим  постановою 
правління Пенсійного фонду України від 19 квітня 2007 року N 7-7 
( z0436-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 
27 квітня 2007 року за N 436/13703 (звіт на паперових носіях не 
подається);
   на паперових  носіях,  завірених  підписом  керівника 
страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з 
електронною формою на електронних носіях інформації;
   на паперових носіях,  якщо  у  страхувальника  кількість 
застрахованих осіб не більше п'яти. 

   2.2. Електронна форма звіту до органів Пенсійного фонду 
формується страхувальником  з  використанням  спеціалізованого 
програмного  забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно 
надаються в органі Пенсійного фонду за місцем взяття на облік та 
розміщені на офіційному сайті Пенсійного фонду України. 

   2.3. Паперовий звіт подається українською мовою в друкованому 
вигляді або заповнюється друкованими літерами без помарок та 
виправлень кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом. У разі 
незаповнення того чи іншого рядка звіту через відсутність операції 
цей рядок прокреслюється. 

   2.4. При заповненні полів, що складаються з клітинок, кожен 
із необхідних символів каліграфічно вписується до відповідної 
окремої клітинки. Символи не повинні виходити за межі клітинок, а 
також накладатись на сусідні клітинки. Символи: крапка, апостроф, 
кома, дефіс тощо - проставляються в окремих клітинках.
   При заповненні поля без клітинок записи в цих полях не 
повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи 
бланка. 

   2.5. Грошові суми в таблицях звіту заповнюються в гривнях з 
копійками. 

   2.6. Якщо  страхувальник  здійснює  реєстрацію  вихідної 
кореспонденції, на кожному аркуші звіту зазначається реєстраційний 
номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації 
страхувальника.  Усі  аркуші  документів  нумеруються  та 
комплектуються відповідальною особою страхувальника. 

   2.7. Таблиці  звіту  завіряються  підписами керівника та 
головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника). 
Якщо страхувальник є юридичною особою, таблиці звіту засвідчуються 
печаткою страхувальника. Якщо страхувальник є фізичною особою, 
таблиці  звіту  засвідчуються  печаткою  страхувальника  (за 
наявності). 

   2.8. Звіт повинен містити такі обов'язкові реквізити:
   тип документа (початкова, скасовуюча, призначення пенсії, 
додаткова);
   звітний період, за який подається звіт;
   повне найменування  (прізвище,  ім'я,  по   батькові) 
страхувальника згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців;
   для юридичних осіб зазначається код за ЄДРПОУ;
   для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби 
і мають відмітку у паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової 
картки);
   код основного виду економічної діяльності, відповідно до 
якого встановлено клас професійного ризику;
   клас професійного ризику виробництва;
   місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;
   код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт;
   дата подання звіту;
   ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток 
посадових осіб страхувальника;
   середньооблікова кількість штатних працівників за звітний 
період (за наявності);
   кількість застрахованих  осіб  у  звітному періоді, яким 
нараховані виплати (за наявності);
   штатна чисельність працівників (за наявності);
   підписи страхувальника - фізичної особи та/або посадових осіб 
страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).
   Зазначені вище реквізити мають бути обов'язково заповнені в 
усіх таблицях додатків до звітів, де вони передбачені. 

   2.9. Електронна форма звіту повинна бути ідентичною звіту на 
паперових носіях. 

   2.10. Звіт страхувальником повинен подаватися в  повному 
обсязі. Звіт, складений з порушенням вимог цього Порядку, у тому 
числі без обов'язкових реквізитів, передбачених пунктом 2.8 цього 
розділу, та поданий без всіх необхідних таблиць, не вважається 
звітом і вважається таким, що не подавався. Звіт, надісланий 
поштою, не вважається поданим. 

   2.11. У випадку припинення без правонаступника або зняття з 
обліку в органах Пенсійного фонду страхувальник зобов'язаний 
подати звіт за останній звітний період до дати зняття з обліку та 
звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались. 

   2.12. У  разі  якщо  при  припиненні  страхувальника  є 
правонаступник,  звіт  до  органу Пенсійного фонду подається 
правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено установчими 
документами. 

   2.13. У разі якщо юридичні особи не використовують працю 
фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на 
інших  умовах,  передбачених законодавством, звіт до органів 
Пенсійного фонду ними не подається. 

   2.14. ФО-підприємці зобов'язані подавати звіт незалежно від 
того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім фізичних 
осіб - підприємців, зазначених в пункті 3.3 розділу III цього 
Порядку. 

   2.15. Якщо останній день строку подання звіту припадає на 
вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем 
подання звіту вважається перший після нього робочий день. 

   2.16. Керівник органу Пенсійного фонду з метою раціонального 
перерозподілу навантаження протягом періоду  звітування  може 
ініціювати розроблення та затвердження рекомендованого графіка 
подання звіту для страхувальників. Після затвердження керівником 
органу  Пенсійного  фонду такого графіка відповідальна особа 
Пенсійного фонду повідомляє страхувальника про  рекомендовані 
строки подання звіту не пізніше ніж за 10 днів до рекомендованої 
дати подання звіту. 

   2.17. Під час прийняття звіту,  що  подається  особисто 
страхувальником або уповноваженою на це особою, відповідальна 
особа органу Пенсійного фонду України зобов'язана  візуально 
перевірити наявність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, 
передбачених пунктом 2.8 цього розділу, на паперових носіях.
   Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, яка приймає звіт 
від страхувальника, реєструє його та проставляє реєстраційний 
номер із зазначенням дати фактичного отримання органом Пенсійного 
фонду та обов'язково засвідчує власним підписом із зазначенням 
прізвища та ініціалів.
   Розписка про одержання звіту заповнюється  відповідальною 
особою органу Пенсійного фонду, що прийняла пакет документів. При 
прийнятті документів розписка про одержання звіту завіряється 
печаткою для довідок відповідальною особою органу Пенсійного фонду 
та повертається страхувальнику. 

   2.18. Відповідальним за правильність заповнення звіту  є 
страхувальник. 

        III. Форми та строки подання звіту 

   3.1. Страхувальники, крім зазначених у пунктах 3.5, 3.6 цього 
розділу, а також страхувальники, зазначені в пункті 3.2 цього 
розділу,  які  використовують працю фізичних осіб на умовах 
трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених 
законодавством,  чи  за  цивільно-правовими  договорами (крім 
цивільно-правового договору, укладеного з ФО - підприємцем, якщо 
виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, 
зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців), у частині  подання звіту за таких осіб 
зобов'язані формувати та подавати до органів Пенсійного фонду звіт 
не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.
   Звітним періодом є календарний місяць.
   Звіт подається за формою згідно з додатком 4 ( za204-12 ) 
цього Порядку. 

   3.2. ФО-підприємці,  у тому числі ті, які обрали спрощену 
систему оподаткування, формують та подають до органів Пенсійного 
фонду звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, 
наступного за звітним періодом.
   Звітним періодом є календарний рік.
   Звіт подається за формою згідно з додатком 5 ( zb204-12 ) до 
цього Порядку. 

   3.3. ФО-підприємці,  які  обрали   спрощену   систему 
оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, 
якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують 
відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
   Звіт зазначеними особами не подається. 

   3.4. ФО-підприємці,  які  забезпечують  себе  роботою 
самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме 
науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або 
викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі 
адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять 
релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та 
отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що 
такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, самі за 
себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз 
на рік до 01 травня року, наступного за звітним періодом.
   Звітним періодом для них є календарний рік.
   Звіт подається за формою згідно з додатком 5 ( zb204-12 ) до 
цього Порядку. 

   3.5. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до 
кола  осіб,  які  підлягають загальнообов'язковому державному 
пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), у 
тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно 
проживають або працюють на території України, громадяни України, 
які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше 
не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, та уклали договір  на 
добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування, а також члени фермерського господарства, 
особистого  селянського господарства - на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з 
тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими 
похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне 
страхування та уклали договір на добровільну участь у системі 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, формують 
та подають самі за себе звіт протягом 30 календарних днів після 
закінчення строків дії договору.
   Звітним періодом є тривалість дії договору.
   Звіт подається за формою згідно з додатком 6 ( zc204-12 ) до 
цього Порядку. 

   3.6. Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону 
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 
( 1058-15 ) здійснюють доплату до суми страхових внесків з тим, 
щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не 
меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують самі за себе 
звіт та подають його протягом одного календарного місяця після 
здійснення доплати через установи банків.
   Звіт подається за формою згідно з додатком 6 ( zc204-12 ) до 
цього Порядку. 

   3.7. У разі настання нещасного випадку на виробництві чи 
професійного захворювання із застрахованою особою страхувальники, 
зазначені в пунктах 3.1, 3.2 цього розділу, та члени фермерського 
господарства, особистого селянського господарства, які зазначені в 
пункті 3.5 цього розділу, формують та подають звіт протягом п'яти 
робочих днів після дати складання акта настання нещасного випадку, 
пов'язаного з  виробництвом,  або  з  дати  складання  акта 
розслідування професійного захворювання за формою П-4.
   Звіт подається за формою згідно з додатком 7 ( zd204-12 ) до 
цього Порядку. 

   3.8. У випадках, коли страхувальник із числа страхувальників, 
зазначених у пунктах 3.1, 3.2 та 3.4 цього розділу, у звітному 
періоді змінює місцезнаходження, або місце реєстрації, або місце 
проживання (поза межами територіального обслуговування органу 
Пенсійного фонду, в якому він перебував на обліку), звіт за цей 
звітний період (з першого до останнього календарного  числа 
звітного періоду) подається до органу Пенсійного фонду за новим 
місцем взяття на облік.". 

   3. У розділі IV:
   у пункті 4.8:
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
   "було укладено  або  розірвано  трудовий  договір  із 
застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце";
   в абзаці сьомому слова "або не відбулося змін у П.І.Б. або 
номері ЗО" виключити;
   пункти 4.9-4.12 викласти в такій редакції:
   "4.9. Таблиця 6 додатка 4 ( za204-12 ) до цього Порядку 
призначена  для  формування страхувальником у розрізі кожної 
застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної 
плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з 
урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у 
додатку 2 до цього Порядку.
   Графа 10 "Код типу нарахувань" заповнюється страхувальником 
лише у   випадках,  передбачених  переліком  кодів  типу 
нарахувань 1-10.
   Код типу  нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які 
отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані 
послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць і 
єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом 
ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами 
роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, а також 
особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату 
(дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню 
заробітну плату за вимушений прогул.
   Коди типу нарахувань 2-9 зазначаються лише  у  випадках 
донарахування або зменшення суми страхових внесків.
   У разі якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску 
на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх 
звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2-5:
   2 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх 
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, 
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які 
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), 
на  яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного 
внеску;
   3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх 
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, 
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які 
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), 
на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму 
єдиного внеску;
   4 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх 
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, 
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які 
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), 
на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму 
єдиного внеску;
   5 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх 
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, 
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які 
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), 
на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво 
нараховану суму єдиного внеску.
   У разі якщо донараховують або зменшують суму внесків на 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 
01 січня 2011 року, на суму заробітної плати (доходу), нарахованої 
у попередніх  звітних  періодах,  застосовують  коди  типу 
нарахувань 6-9:
   6 - сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх 
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, 
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які 
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), 
на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на 
загальнообов'язкове державне  пенсійне  страхування  за період 
до 01 січня 2011 року;
   7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх 
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, 
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які 
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), 
на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму 
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 
період до 01 січня 2011 року;
   8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх 
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, 
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які 
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), 
на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму 
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 
період до 01 січня 2011 року;
   9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх 
звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, 
відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які 
підтверджують нарахування (обчислення) заробітної
   плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду 
зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.
   Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, 
вносяться до графи "Загальна сума нарахованої заробітної плати 
(доходу) (усього з початку звітного місяця)" із зазначенням 
відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у 
цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.
   Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, 
включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих 
рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.
   Графа "Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) 
(усього  з  початку  звітного  місяця)"  по  кожній окремій 
застрахованій особі формується з урахуванням такої черговості 
відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному 
звітному періоді:
   а) сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що 
включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні 
та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що 
визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" 
( 108/95-ВР );
   б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім 
цивільно-правового договору, укладеного з ФО-підприємцем,  якщо 
виконувані  роботи  (надавані  послуги)  відповідають  видам 
діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців, її як підприємця);
   в) сума допомоги з тимчасової непрацездатності.
   Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, 
відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої 
особи, визначених у додатку 2 до цього  Порядку,  у  полі 
відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.
   Графа "Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах 
максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок" по 
кожній застрахованій особі формується виключно з урахуванням 
вищезазначеної черговості виплат.
   Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній 
період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого 
часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати 
включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені 
такі донарахування.
   Внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати 
(доходу) допускається лише:
   при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що 
пов'язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з 
тимчасовою непрацездатністю;
   при відображенні сторнованих сум відпускних та допомоги з 
тимчасової непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах.
   Щомісячні суми нарахованої заробітної плати застрахованій 
особі за роботу на посадах, які дають право на призначення пенсії 
згідно із Законом України "Про наукову  і  науково-технічну 
діяльність"  (  1977-12  ), відображаються окремими записами 
(рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення 
спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду 
за роботу цій самій застрахованій особі за роботу на посадах, що 
не належать до науково-технічних, відображаються в окремому рядку.
   Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого 
до останнього числа місяця).
   На одну застраховану особу допускається декілька записів у 
таблиці 6 додатка 4 ( za204-12 ) до цього Порядку, якщо протягом 
одного звітного періоду застрахованій особі  були  здійснені 
нарахування виплат, у яких відрізняються база нарахування єдиного 
внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування, згідно із Законом (додаток 2), а 
також якщо нарахування здійснювалися за поточні та майбутні 
(відпускні), за минулі (лікарняні та нарахування сум заробітної 
плати (доходу) за виконану роботу (надані  послуги),  строк 
виконання  яких  перевищує  календарний  місяць, а також за 
відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням 
суду - середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди.
   4.10. ФО-підприємці, крім  тих, які обрали спрощену систему 
оподаткування, самі за себе формують та подають до органів 
Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 1 додатка 5 ( zb204-12 ) 
до  цього Порядку. Протягом року у разі призначення пенсії 
подається звіт з позначкою "призначення пенсії" за період до дати 
формування заяви на призначення пенсії.
   4.11. ФО-підприємці,  які  обрали  спрощену   систему 
оподаткування, самі за себе формують та подають до органів 
Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 2 додатка 5 ( zb204-12 ) 
до  цього Порядку. Протягом року у разі призначення пенсії 
подається звіт з позначкою "призначення пенсії" за період до дати 
формування заяви на призначення пенсії.
   4.12. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - 
займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, 
літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, 
а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, 
нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять  релігійну 
(місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують 
дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи 
не є найманими працівниками чи підприємцями, формують та подають 
до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3 додатка 5 
( zb204-12 ) до цього Порядку. Протягом року у разі призначення 
пенсії подається звіт з позначкою "призначення пенсії" за період 
до дати формування заяви на призначення пенсії.";
   в абзаці другому пункту 4.13 цифру "6" замінити цифрою "4";
   пункт 4.14 викласти в такій редакції:
   "4.14. Особи, які зазначені в пункті 3.5 розділу III цього 
Порядку, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт 
згідно з таблицею 1 додатка 6 ( zc204-12 ) до цього Порядку про 
суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну 
участь, які підлягають сплаті, окремо за кожний період строку дії 
договору.
   У разі якщо звіт подається за декілька років одночасно, то 
формується один титульний аркуш і окремо за кожний рік таблиця 1 
додатка 6 ( zc204-12 ) до цього Порядку.";
   пункт 4.17 після цифр "3.2" доповнити словами та цифрами "та 
члени  фермерського  господарства,  особистого  селянського 
господарства, які зазначені в пункті 3.5";
   доповнити розділ новими пунктами такого змісту:
   "4.18. ФО - підприємці, яким за результатами проведеної 
перевірки (звірки) збільшено або зменшено зобов'язання, формують і 
подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 4 
додатка 6 ( zc204-12 ) до цього Порядку  протягом  одного 
календарного місяця після здійснення відповідних розрахунків.
   У разі якщо звіт подається за декілька років одночасно, 
формується один титульний аркуш і окремо за кожний рік таблиця 4 
( za204-12 ) додатка 6 до цього Порядку.
   4.19. ФО - підприємці, які протягом звітного року змінювали 
систему оподаткування, формують та подають до органів Пенсійного 
фонду один  звіт  з наявним титульним аркушем, який включає 
дві таблиці: таблицю 1 та таблицю 2 додатка 5 ( zb204-12 ) до 
цього Порядку.". 

   4. У розділі V:
   пункт 5.5 викласти в такій редакції:
   "5.5. Скасовуючі  документи  до системи персоніфікованого 
обліку відомостей про  застрахованих  осіб  надаються,  якщо 
страхувальником було допущено помилку у реквізитах (крім сум), що 
стосується страхувальника або застрахованої особи. Зміни в сумах 
нарахованої заробітної плати або доходу та у зв'язку з цим 
нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні та 
поданні скасовуючих документів не допускаються";
   пункт 5.9 виключити. 

   5. Додатки 1, 2, 4 ( za204-12 ), 5 ( zb204-12 ), 6 
( zc204-12 ), 7 ( zd204-12 ) викласти в такій редакції: 

                   "Додаток 1 
                   до Порядку формування 
                   та подання страхувальниками 
                   звіту щодо сум нарахованого 
                   єдиного внеску 
                   на загальнообов'язкове 
                   державне соціальне 
                   страхування 
 

               ДОВІДНИК 
          категорій страхувальників, 
          які сплачують єдиний внесок 
         на загальнообов'язкове державне 
           соціальне страхування 
 

------------------------------------------------------------------
| N | Код |      Назва категорій страхувальників      |
|з/п| кате-|-----------------------------------------------------|
|  |горії |           Повна назва           |
|  |стра- |                           |
|  |хува- |                           |
|  |льника|                           |
|----------------------------------------------------------------|
|        1. Юридичні особи - страхувальники        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. | 111 |Підприємства, установи та організації, інші юридичні |
|  |   |особи, утворені відповідно до законодавства України, |
|  |   |незалежно від форми власності, виду діяльності та  |
|  |   |господарювання, які використовують працю фізичних  |
|  |   |осіб на умовах трудового договору (контракту) або на |
|  |   |інших умовах, передбачених законодавством, чи за   |
|  |   |цивільно-правовими договорами (крім цивільно-    |
|  |   |правового договору, укладеного з фізичною особою -  |
|  |   |підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані    |
|  |   |послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у |
|  |   |Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних|
|  |   |осіб - підприємців), у тому числі філії,       |
|  |   |представництва, відділення та інші відокремлені   |
|  |   |підрозділи зазначених підприємств, установ і     |
|  |   |організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий |
|  |   |баланс і самостійно ведуть розрахунки із       |
|  |   |застрахованими особами.               |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ЮО на загальних підставах.      |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|2. | 113 |Підприємства, установи та організації, інші юридичні |
|  |   |особи, утворені відповідно до законодавства України, |
|  |   |незалежно від форми власності, виду діяльності та  |
|  |   |господарювання, які використовують працю фізичних  |
|  |   |осіб на умовах трудового договору (контракту) або на |
|  |   |інших умовах, передбачених законодавством, чи за   |
|  |   |цивільно-правовими договорами (крім цивільно-    |
|  |   |правового договору, укладеного з фізичною особою -  |
|  |   |підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані    |
|  |   |послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у |
|  |   |Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних|
|  |   |осіб - підприємців), у тому числі філії,       |
|  |   |представництва, відділення та інші відокремлені   |
|  |   |підрозділи зазначених підприємств, установ і     |
|  |   |організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий |
|  |   |баланс і самостійно ведуть розрахунки із       |
|  |   |застрахованими особами, що обрали спрощену систему  |
|  |   |оподаткування - єдиний податок.           |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ЮО на єдиному податку.        |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|3. | 114 |Підприємства, установи та організації, інші юридичні |
|  |   |особи, утворені відповідно до законодавства України, |
|  |   |незалежно від форми власності, виду діяльності та  |
|  |   |господарювання, які використовують працю фізичних  |
|  |   |осіб на умовах трудового договору (контракту) або на |
|  |   |інших умовах, передбачених законодавством, чи за   |
|  |   |цивільно-правовими договорами (крім цивільно-    |
|  |   |правового договору, укладеного з фізичною особою -  |
|  |   |підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані    |
|  |   |послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у |
|  |   |Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних|
|  |   |осіб - підприємців), у тому числі філії,       |
|  |   |представництва, відділення та інші відокремлені   |
|  |   |підрозділи зазначених підприємств, установ і     |
|  |   |організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий |
|  |   |баланс і самостійно ведуть розрахунки із       |
|  |   |застрахованими особами, що обрали особливий спосіб  |
|  |   |оподаткування - фіксований сільськогосподарський   |
|  |   |податок.                       |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ЮО на фіксованому           |
|  |   |сільськогосподарському податку.           |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|4. | 120 |Колективні та орендні підприємства,         |
|  |   |сільськогосподарські кооперативи та фермерські    |
|  |   |господарства, у тому числі ті, які обрали особливий |
|  |   |спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний   |
|  |   |податок, фіксований сільськогосподарський податок). |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: колективні, орендні підприємства.   |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|5. | 130 |Дипломатичні представництва і консульські установи  |
|  |   |України, філії, представництва, інші відокремлені  |
|  |   |підрозділи підприємств та організацій (у тому числі |
|  |   |міжнародних), утворених відповідно до законодавства |
|  |   |України, які мають окремий баланс і самостійно    |
|  |   |здійснюють розрахунки із застрахованими особами.   |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: дипломатичні представництва України. |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|6. | 140 |Дипломатичні представництва і консульські установи  |
|  |   |іноземних держав, філії, представництва, інші    |
|  |   |відокремлені підрозділи іноземних підприємств,    |
|  |   |установ та організацій (у тому числі міжнародні),  |
|  |   |розташованих на території України.          |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: іноземні дипломатичні представництва. |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|7. | 150 |Підприємства, установи, організації, військові    |
|  |   |частини та органи, які виплачують заробітну плату  |
|  |   |(винагороду), грошове забезпечення, допомогу.    |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: організації - не роботодавці.     |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|8. | 160 |Фонд загальнообов'язкового державного соціального  |
|  |   |страхування України на випадок безробіття.      |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: Фонд страхування від безробіття.   |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|9. | 170 |Фонд соціального страхування від нещасних випадків на|
|  |   |виробництві та професійного захворювання України.  |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: Фонд страхування від нещасного випадку|
|  |   |на виробництві.                   |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|10.| 180 |Районні (міські) управління праці та соціального   |
|  |   |захисту населення.                  |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: Управління праці та соціального    |
|  |   |захисту населення.                  |
|----------------------------------------------------------------|
|        2. Фізичні особи - страхувальники        |
|----------------------------------------------------------------|
|11.| 211 |Фізичні особи - підприємці, які сплачують єдиний   |
|  |   |внесок від суми доходу, отриманого від цієї     |
|  |   |діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на  |
|  |   |доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які      |
|  |   |використовують працю інших осіб на умовах трудового |
|  |   |договору (контракту) або на інших умовах,      |
|  |   |передбачених законодавством про працю, чи за     |
|  |   |цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового |
|  |   |договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем,|
|  |   |якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають |
|  |   |видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному  |
|  |   |реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -      |
|  |   |підприємців).                    |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ФО-підприємці на загальних підставах. |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|12.|211.1 |Фізичні особи - підприємці, які сплачують єдиний   |
|  |   |внесок від суми доходу, отриманого від цієї     |
|  |   |діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на  |
|  |   |доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які      |
|  |   |використовують працю інших осіб на умовах трудового |
|  |   |договору (контракту) або на інших умовах,      |
|  |   |передбачених законодавством про працю, чи за     |
|  |   |цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового |
|  |   |договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем,|
|  |   |якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають |
|  |   |видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному  |
|  |   |реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -      |
|  |   |підприємців), які беруть участь на добровільних   |
|  |   |засадах у інших видах загальнообов'язкового     |
|  |   |державного соціального страхування, а саме у     |
|  |   |загальнообов'язковому державному соціальному     |
|  |   |страхуванні з тимчасової втрати працездатності.   |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ФО-підприємці на загальних підставах, |
|  |   |які беруть участь на добровільних засадах у     |
|  |   |загальнообов'язковому державному соціальному     |
|  |   |страхуванні з тимчасової втрати працездатності.   |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|13.|211.2 |Фізичні особи - підприємці, які сплачують єдиний   |
|  |   |внесок від суми доходу, отриманого від цієї     |
|  |   |діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на  |
|  |   |доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які      |
|  |   |використовують працю інших осіб на умовах трудового |
|  |   |договору (контракту) або на інших умовах,      |
|  |   |передбачених законодавством про працю, чи за     |
|  |   |цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового |
|  |   |договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем,|
|  |   |якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають |
|  |   |видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному  |
|  |   |реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -      |
|  |   |підприємців), які беруть участь на добровільних   |
|  |   |засадах у інших видах загальнообов'язкового     |
|  |   |державного соціального страхування, а саме у     |
|  |   |загальнообов'язковому державному соціальному     |
|  |   |страхуванні від нещасного випадку на виробництві.  |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ФО-підприємці на загальних      |
|  |   |підставах, які беруть участь у загальнообов'язковому |
|  |   |державному соціальному страхуванні від нещасного   |
|  |   |випадку на виробництві.               |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|14.|211.3 |Фізичні особи - підприємці, які сплачують єдиний   |
|  |   |внесок від суми доходу, отриманого від цієї     |
|  |   |діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на  |
|  |   |доходи фізичних осіб, у тому числі ті, які      |
|  |   |використовують працю інших осіб на умовах трудового |
|  |   |договору (контракту) або на інших умовах,      |
|  |   |передбачених законодавством про працю, чи за     |
|  |   |цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового |
|  |   |договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем,|
|  |   |якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають |
|  |   |видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному  |
|  |   |реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -      |
|  |   |підприємців), які беруть участь на добровільних   |
|  |   |засадах у всіх видах загальнообов'язкового державного|
|  |   |соціального страхування.               |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ФО-підприємці на загальних      |
|  |   |підставах, які беруть участь на добровільних засадах |
|  |   |у всіх видах загальнообов'язкового державного    |
|  |   |соціального страхування.               |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|15.| 212 |Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену   |
|  |   |систему оподаткування - фіксований податок, у тому  |
|  |   |числі ті, які використовують працю інших осіб на   |
|  |   |умовах трудового договору (контракту) або на інших  |
|  |   |умовах, передбачених законодавством про працю, чи за |
|  |   |цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового |
|  |   |договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем,|
|  |   |якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають |
|  |   |видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному  |
|  |   |реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -      |
|  |   |підприємців).                    |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ФО-підприємці на фіксованому податку. |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|16.| 213 |Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену   |
|  |   |систему оподаткування - єдиний податок, у тому числі |
|  |   |ті, які використовують працю інших осіб на умовах  |
|  |   |трудового договору (контракту) або на інших умовах, |
|  |   |передбачених законодавством про працю, чи за     |
|  |   |цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового |
|  |   |договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем,|
|  |   |якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають |
|  |   |видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному  |
|  |   |реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -      |
|  |   |підприємців).                    |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ФО-підприємці на єдиному податку.   |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|17.|213.1 |Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену   |
|  |   |систему оподаткування - єдиний податок, у тому числі |
|  |   |ті, які використовують працю інших осіб на умовах  |
|  |   |трудового договору (контракту) або на інших умовах, |
|  |   |передбачених законодавством про працю, чи за     |
|  |   |цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового |
|  |   |договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем,|
|  |   |якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають |
|  |   |видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному  |
|  |   |реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -      |
|  |   |підприємців), які беруть участь на добровільних   |
|  |   |засадах у інших видах загальнообов'язкового     |
|  |   |державного соціального страхування, а саме у     |
|  |   |загальнообов'язковому державному соціальному     |
|  |   |страхуванні з тимчасової втрати працездатності.   |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ФО-підприємці на єдиному податку, які |
|  |   |беруть участь на добровільних засадах у       |
|  |   |загальнообов'язковому державному соціальному     |
|  |   |страхуванні з тимчасової втрати працездатності.   |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|18.|213.2 |Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену   |
|  |   |систему оподаткування - єдиний податок, у тому числі |
|  |   |ті, які використовують працю інших осіб на умовах  |
|  |   |трудового договору (контракту) або на інших умовах, |
|  |   |передбачених законодавством про працю, чи за     |
|  |   |цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового |
|  |   |договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем,|
|  |   |якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають |
|  |   |видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному  |
|  |   |реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -      |
|  |   |підприємців), які беруть участь на добровільних   |
|  |   |засадах у інших видах загальнообов'язкового     |
|  |   |державного соціального страхування, а саме у     |
|  |   |загальнообов'язковому державному соціальному     |
|  |   |страхуванні від нещасного випадку на виробництві.  |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ФО-підприємці на єдиному податку,   |
|  |   |які беруть участь на добровільних засадах у     |
|  |   |загальнообов'язковому державному соціальному     |
|  |   |страхуванні від нещасного випадку на виробництві.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|19.|213.3 |Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену   |
|  |   |систему оподаткування - єдиний податок, у тому числі |
|  |   |ті, які використовують працю інших осіб на умовах  |
|  |   |трудового договору (контракту) або на інших умовах, |
|  |   |передбачених законодавством про працю, чи за     |
|  |   |цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового |
|  |   |договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем,|
|  |   |якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають |
|  |   |видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному  |
|  |   |реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -      |
|  |   |підприємців), які беруть участь на добровільних   |
|  |   |засадах у всіх видах загальнообов'язкового державного|
|  |   |соціального страхування.               |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: ФО-підприємці на єдиному податку,   |
|  |   |які беруть участь на добровільних засадах у всіх   |
|  |   |видах загальнообов'язкового державного соціального  |
|  |   |страхування.                     |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|20.| 221 |Фізична особа - член сім'ї фізичної особи -     |
|  |   |підприємця, який сплачує внески від суми доходу,   |
|  |   |отриманого від цієї діяльності, що підлягає     |
|  |   |оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.   |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: член сім'ї ФО-підприємця на загальних |
|  |   |підставах.                      |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|21.| 222 |Фізична особа - член сім'ї фізичної особи -     |
|  |   |підприємця, який обрав спрощену систему       |
|  |   |оподаткування.                    |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: член сім'ї ФО-підприємця на ССО.   |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|22.| 230 |Особи, які забезпечують себе роботою самостійно -  |
|  |   |займаються незалежною професійною діяльністю, а саме |
|  |   |науковою, літературною, артистичною, художньою,   |
|  |   |освітньою або викладацькою, а також медичною,    |
|  |   |юридичною практикою, в тому числі адвокатською,   |
|  |   |нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять  |
|  |   |релігійну (місіонерську) діяльність та отримують   |
|  |   |дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що|
|  |   |такі особи не є найманими працівниками чи      |
|  |   |підприємцями.                    |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: особа, яка здійснює незалежну     |
|  |   |професійну діяльність.                |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|23.|230.1 |Особи, які забезпечують себе роботою самостійно -  |
|  |   |займаються незалежною професійною діяльністю, а саме |
|  |   |науковою, літературною, артистичною, художньою,   |
|  |   |освітньою або викладацькою, а також медичною,    |
|  |   |юридичною практикою, в тому числі адвокатською,   |
|  |   |нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять  |
|  |   |релігійну (місіонерську) діяльність та отримують   |
|  |   |дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що|
|  |   |такі особи не є найманими працівниками чи      |
|  |   |підприємцями, які беруть участь на добровільних   |
|  |   |засадах у інших видах загальнообов'язкового     |
|  |   |державного соціального страхування, а саме у     |
|  |   |загальнообов'язковому державному соціальному     |
|  |   |страхуванні з тимчасової втрати працездатності.   |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: особа, яка здійснює незалежну     |
|  |   |професійну діяльність та бере участь на добровільних |
|  |   |засадах у загальнообов'язковому державному      |
|  |   |соціальному страхуванні з тимчасової втрати     |
|  |   |працездатності.                   |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|24.|230.2 |Особи, які забезпечують себе роботою самостійно -  |
|  |   |займаються незалежною професійною діяльністю, а саме |
|  |   |науковою, літературною, артистичною, художньою,   |
|  |   |освітньою або викладацькою, а також медичною,    |
|  |   |юридичною практикою, в тому числі адвокатською,   |
|  |   |нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять  |
|  |   |релігійну (місіонерську) діяльність та отримують   |
|  |   |дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що|
|  |   |такі особи не є найманими працівниками чи      |
|  |   |підприємцями, які беруть участь на добровільних   |
|  |   |засадах у інших видах загальнообов'язкового     |
|  |   |державного соціального страхування, а саме у     |
|  |   |загальнообов'язковому державному соціальному     |
|  |   |страхуванні від нещасних випадків.          |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: особа, яка здійснює незалежну     |
|  |   |професійну діяльність та бере участь на добровільних |
|  |   |засадах у загальнообов'язковому державному      |
|  |   |соціальному страхуванні від нещасних випадків.    |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|25.|230.3 |Особи, які забезпечують себе роботою самостійно -  |
|  |   |займаються незалежною професійною діяльністю, а саме |
|  |   |науковою, літературною, артистичною, художньою,   |
|  |   |освітньою або викладацькою, а також медичною,    |
|  |   |юридичною практикою, в тому числі адвокатською,   |
|  |   |нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять  |
|  |   |релігійну (місіонерську) діяльність та отримують   |
|  |   |дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови,|
|  |   |що такі особи не є найманими працівниками чи     |
|  |   |підприємцями, які беруть участь на добровільних   |
|  |   |засадах у всіх видах загальнообов'язкового державного|
|  |   |соціального страхування.               |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: особа, яка здійснює незалежну     |
|  |   |професійну діяльність та бере участь на добровільних |
|  |   |засадах в усіх видах загальнообов'язкового державного|
|  |   |соціального страхування.               |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|26.| 241 |Особи, які досягли 16-річного віку, не належать до  |
|  |   |кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому   |
|  |   |державному пенсійному страхуванню відповідно до   |
|  |   |статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове  |
|  |   |державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), у тому  |
|  |   |числі іноземці та особи без громадянства, які    |
|  |   |постійно проживають або працюють на території    |
|  |   |України, громадяни України, які постійно проживають |
|  |   |або працюють за межами України, якщо інше не     |
|  |   |встановлено міжнародними договорами, згода на    |
|  |   |обов'язковість яких надана Верховною Радою України, |
|  |   |та уклали договір на добровільну участь у системі  |
|  |   |загальнообов'язкового державного пенсійного     |
|  |   |страхування.                     |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільні учасники.         |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|27.| 242 |Особи, які на підставі частини третьої статті 24   |
|  |   |Закону України "Про загальнообов'язкове державне   |
|  |   |пенсійне страхування" ( 1058-15 ) здійснюють доплату |
|  |   |до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна |
|  |   |сума сплачених коштів за відповідний місяць була не |
|  |   |меншою, ніж мінімальний страховий внесок.      |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: особа, яка доплачує.         |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|28.| 243 |Платники, які відповідно до статті 10 Закону України |
|  |   |"Про збір та облік єдиного внеску на         |
|  |   |загальнообов'язкове державне соціальне страхування" |
|  |   |( 2464-17 ) мають право на добровільну сплату    |
|  |   |єдиного внеску.                   |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|29.|243.1 |Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в декількох видах загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Пенсійний фонд  |
|  |   |України + Фонд соціального страхування з тимчасової |
|  |   |втрати працездатності України + Фонд соціального   |
|  |   |страхування від нещасних випадків на виробництві та |
|  |   |професійних захворювань України.           |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|30.|243.2 |Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в декількох видах загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Пенсійний фонд  |
|  |   |України + Фонд соціального страхування з тимчасової |
|  |   |втрати працездатності України + Фонд         |
|  |   |загальнообов'язкового державного соціального     |
|  |   |страхування України на випадок безробіття.      |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|31.|243.3 |Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в декількох видах загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Пенсійний фонд  |
|  |   |України + Фонд загальнообов'язкового державного   |
|  |   |соціального страхування України на випадок      |
|  |   |безробіття + Фонд соціального страхування від    |
|  |   |нещасних випадків на виробництві та професійних   |
|  |   |захворювань України.                 |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|32.|243.4 |Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в декількох видах загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Фонд соціального |
|  |   |страхування з тимчасової втрати працездатності    |
|  |   |України + Фонд загальнообов'язкового державного   |
|  |   |соціального страхування України на випадок      |
|  |   |безробіття + Фонд соціального страхування від    |
|  |   |нещасних випадків на виробництві та професійних   |
|  |   |захворювань України.                 |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|33.|243.5 |Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в декількох видах загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Фонд соціального |
|  |   |страхування з тимчасової втрати працездатності    |
|  |   |України + Пенсійний фонд України.          |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|34.|243.6 |Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в декількох видах загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Фонд соціального |
|  |   |страхування від нещасних випадків на виробництві та |
|  |   |професійних захворювань України + Пенсійний фонд   |
|  |   |України.                       |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|35.|243.7 |Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в декількох видах загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Фонд       |
|  |   |загальнообов'язкового державного соціального     |
|  |   |страхування України на випадок безробіття + Пенсійний|
|  |   |фонд України.                    |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|36.|243.8 |Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в одному із видів загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Пенсійний фонд  |
|  |   |України.                       |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|37.|243.9 |Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в декількох видах загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Фонд соціального |
|  |   |страхування від нещасних випадків на виробництві та |
|  |   |професійних захворювань України + Фонд соціального  |
|  |   |страхування з тимчасової втрати працездатності    |
|  |   |України.                       |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|38.|243.10|Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в декількох видах загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Фонд       |
|  |   |загальнообов'язкового державного соціального     |
|  |   |страхування України на випадок безробіття + Фонд   |
|  |   |соціального страхування з тимчасової втрати     |
|  |   |працездатності України.               |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|39.|243.11|Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в декількох видах загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Фонд       |
|  |   |загальнообов'язкового державного соціального     |
|  |   |страхування України на випадок безробіття + Фонд   |
|  |   |соціального страхування від нещасних випадків на   |
|  |   |виробництві та професійних захворювань України.   |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|40.|243.12|Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в одному із видів загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Фонд соціального |
|  |   |страхування з тимчасової втрати працездатності    |
|  |   |України.                       |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|41.|243.13|Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в одному із видів загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Фонд соціального |
|  |   |страхування від нещасних випадків на виробництві та |
|  |   |професійних захворювань України.           |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
|---+------+-----------------------------------------------------|
|42.|243.14|Платники, які виявили бажання брати добровільну   |
|  |   |участь в одному із видів загальнообов'язкового    |
|  |   |державного соціального страхування: Фонд       |
|  |   |загальнообов'язкового державного соціального     |
|  |   |страхування України на випадок безробіття.      |
|  |   |                           |
|  |   |Коротка назва: добровільна сплата єдиного внеску.  |
------------------------------------------------------------------ 
Додаток 2 
                   до Порядку формування 
                   та подання страхувальниками 
                   звіту щодо сум нарахованого 
                   єдиного внеску 
                   на загальнообов'язкове 
                   державне соціальне 
                   страхування 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Таблиця відповідності кодів категорій застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів  |
|      ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Перелік категорій застрахованих осіб,|  База нарахування  |     Розмір єдиного внеску     |
| які підлягають загальнообов'язковому|  єдиного внеску  |                    |
| державному соціальному страхуванню |           |                    |
|-------------------------------------+----------------------+---------------------------------------|
| Код |Назва категорії застрахованих|    Назва     |Одиниця|Нараховується на | Утримується |
| кате- |      осіб       |           |виміру | заробітну плату |із заробітної|
| горії |               |           |    |   (дохід)   |  плати  |
|застра-|               |           |    | застрахованої | (доходу)  |
|хованих|               |           |    |   особи   |застрахованої|
| осіб |               |           |    | страхувальником |  особи  |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  1  |Працівники - громадяни    |Сума нарахованої   |  %  | Для платників, |   3,6   |
|    |України, іноземці (якщо інше |заробітної плати за  |    | зазначених у  |       |
|    |не встановлено міжнародними |видами виплат, які  |    | пункті 1 (крім |       |
|    |договорами, згода на     |включають основну та |    | абзацу сьомого) |       |
|    |обов'язковість яких надана  |додаткову заробітну  |    | частини першої |       |
|    |Верховною Радою України) та |плату, інші      |    |статті 4 Закону |       |
|    |особи без громадянства, які |заохочувальні та   |    |  ( 2464-17 ), |       |
|    |працюють на підприємствах, в |компенсаційні виплати,|    | розмір єдиного |       |
|    |установах та організаціях, у |у тому числі в    |    |   внеску   |       |
|    |інших юридичних осіб,    |натуральній формі, що |    | встановлюється |       |
|    |зазначених в абзаці другому |визначаються     |    | відповідно до |       |
|    |пункту 1 частини першої   |відповідно до Закону |    |   класу   |       |
|    |статті 4 Закону України "Про |України "Про оплату  |    | професійного  |       |
|    |збір та облік єдиного внеску |праці" ( 108/95-ВР ) |    |   ризику   |       |
|    |на загальнообов'язкове    |           |    | виробництва в  |       |
|    |державне соціальне      |           |    |  діапазонах  |       |
|    |страхування" ( 2464-17 ); у |           |    | 36,76-49,7, до |       |
|    |фізичних осіб - підприємців |           |    | яких віднесено |       |
|    |на умовах трудового договору |           |    |платника єдиного |       |
|    |(контракту) або на інших   |           |    | внеску, а для  |       |
|    |умовах, передбачених     |           |    |  бюджетних   |       |
|    |законодавством; у фізичних  |           |    |установ - 36,3, |       |
|    |осіб, які забезпечують себе |           |    | підприємств  |       |
|    |роботою самостійно, та у   |           |    | суднобудівної  |       |
|    |інших фізичних осіб на умовах|           |    |промисловості - |       |
|    |трудового договору      |           |    |   33,2    |       |
|    |(контракту)         |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: наймані    |Коротка назва: оплата |    |         |       |
|    |працівники на загальних   |праці         |    |         |       |
|    |підставах          |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  2  |Працюючі інваліди на     |Сума нарахованої   |  %  |   8,41    |   3,6   |
|    |підприємствах, в установах і |заробітної плати за  |    |         |       |
|    |організаціях         |видами виплат, які  |    |         |       |
|    |               |включають основну та |    |         |       |
|    |               |додаткову заробітну  |    |         |       |
|    |               |плату, інші      |    |         |       |
|    |               |заохочувальні та   |    |         |       |
|    |               |компенсаційні виплати,|    |         |       |
|    |               |у тому числі в    |    |         |       |
|    |               |натуральній формі, що |    |         |       |
|    |               |визначаються     |    |         |       |
|    |               |відповідно до Закону |    |         |       |
|    |               |України "Про оплату  |    |         |       |
|    |               |праці" ( 108/95-ВР ) |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|    |Коротка назва: працюючий   |Коротка назва: оплата |    |         |       |
|    |інвалід           |праці         |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  3  |Наймані працівники із числа |Сума нарахованої   |  %  |   45,96   |   6,1   |
|    |осіб льотних екіпажів    |заробітної плати за  |    |         |       |
|    |повітряних суден цивільної  |видами виплат, які  |    |         |       |
|    |авіації (пілоти, штурмани,  |включають основну та |    |         |       |
|    |бортінженери, бортмеханіки, |додаткову заробітну  |    |         |       |
|    |бортрадисти, льотчики-    |плату, інші      |    |         |       |
|    |наглядачі) і бортоператорів, |заохочувальні та   |    |         |       |
|    |які виконують спеціальні   |компенсаційні виплати,|    |         |       |
|    |роботи в польотах      |у тому числі в    |    |         |       |
|    |               |натуральній формі, що |    |         |       |
|    |               |визначаються     |    |         |       |
|    |               |відповідно до Закону |    |         |       |
|    |               |України "Про оплату  |    |         |       |
|    |               |праці" ( 108/95-ВР ) |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: особа льотного|Коротка назва: оплата |    |         |       |
|    |складу            |праці         |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  4  |Члени колективних та орендних|Суми доходу, що    |    |         |       |
|    |підприємств,         |розподіляється між  |    |         |       |
|    |сільськогосподарських    |членами колективних, |    |         |       |
|    |кооперативів та фермерських |орендних підприємств, |    |         |       |
|    |господарств, у тому числі  |сільськогосподарських |    |         |       |
|    |тих, які обрали особливий  |кооперативів,     |    |         |       |
|    |спосіб оподаткування     |фермерських      |    |         |       |
|    |(фіксований податок, єдиний |господарств і підлягає|    |         |       |
|    |податок, фіксований     |оподаткуванню податком|    |         |       |
|    |сільськогосподарський    |на доходи фізичних  |    |         |       |
|    |податок, придбали спеціальний|осіб         |    |         |       |
|    |торговий патент)       |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: член КСП,   |Коротка назва: дохід |    |         |       |
|    |сільськогосподарського    |члена КСП,      |    |         |       |
|    |кооперативу         |сільськогосподарського|    |         |       |
|    |               |кооперативу      |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  5  |Фізичні особи - підприємці, |Сума доходу      |  %  |   34,7    |   Не   |
|    |які сплачують внески від   |(прибутку), отриманого|    |         | утримується |
|    |суми доходу (прибутку),   |від відповідної    |    |         |       |
|    |отриманого від цієї     |діяльності фізичною  |    |         |       |
|    |діяльності, що підлягає   |особою - підприємцем, |    |         |       |
|    |оподаткуванню податком на  |що підлягає      |    |         |       |
|    |доходи фізичних осіб     |оподаткуванню податком|    |         |       |
|    |               |на доходи фізичних  |    |         |       |
|    |               |осіб. При цьому сума |    |         |       |
|    |               |єдиного внеску не може|    |         |       |
|    |               |бути меншою за розмір |    |         |       |
|    |               |мінімального     |    |         |       |
|    |               |страхового внеску за |    |         |       |
|    |               |місяць, у якому    |    |         |       |
|    |               |отримано дохід    |    |         |       |
|    |               |(прибуток)      |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: ФО-підприємці |Коротка назва: сума  |    |         |       |
|    |на загальних підставах    |доходу (прибутку),  |    |         |       |
|    |               |отриманого від    |    |         |       |
|    |               |відповідної діяльності|    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  6  |Фізичні особи - підприємці, |Сума, що визначається |  %  |   34,7    |   Не   |
|    |які обрали спрощену систему |самостійно, але не  |    |         | утримується |
|    |оподаткування (фіксований  |більше максимальної  |    |         |       |
|    |податок, єдиний податок)   |величини бази     |    |         |       |
|    |               |нарахування єдиного  |    |         |       |
|    |               |внеску відповідно до |    |         |       |
|    |               |Закону ( 2464-17 ).  |    |         |       |
|    |               |При цьому сума    |    |         |       |
|    |               |єдиного внеску не може|    |         |       |
|    |               |бути меншою за розмір |    |         |       |
|    |               |мінімального     |    |         |       |
|    |               |страхового внеску   |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: ФО-підприємці |Коротка назва: база  |    |         |       |
|    |на ССО            |нарахування, що    |    |         |       |
|    |               |визначена самостійно |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  7  |Члени сімей фізичних осіб - |Сума доходу      |  %  |   34,7    |   Не   |
|    |підприємців, які сплачують  |(прибутку), отриманого|    |         | утримується |
|    |внески від суми доходу    |від відповідної    |    |         |       |
|    |(прибутку), отриманого від  |діяльності членом   |    |         |       |
|    |цієї діяльності, що підлягає |сім'ї фізичної особи -|    |         |       |
|    |оподаткуванню податком на  |підприємця, що    |    |         |       |
|    |доходи фізичних осіб     |підлягає оподаткуванню|    |         |       |
|    |               |податком на доходи  |    |         |       |
|    |               |фізичних осіб. При  |    |         |       |
|    |               |цьому сума єдиного  |    |         |       |
|    |               |внеску не може бути  |    |         |       |
|    |               |меншою за розмір   |    |         |       |
|    |               |мінімального     |    |         |       |
|    |               |страхового внеску за |    |         |       |
|    |               |місяць, у якому    |    |         |       |
|    |               |отримано дохід    |    |         |       |
|    |               |(прибуток)      |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: член сім'ї  |Коротка назва: сума  |    |         |       |
|    |ФО-підприємця на загальних  |доходу (прибутку),  |    |         |       |
|    |підставах          |отриманого від    |    |         |       |
|    |               |відповідної діяльності|    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  8  |Члени сімей фізичних осіб - |Сума, що визначається |  %  |   34,7    |   Не   |
|    |підприємців, які обрали   |самостійно, але не  |    |         | утримується |
|    |спрощену систему       |більше максимальної  |    |         |       |
|    |оподаткування        |величини бази     |    |         |       |
|    |               |нарахування єдиного  |    |         |       |
|    |               |внеску відповідно до |    |         |       |
|    |               |Закону ( 2464-17 ).  |    |         |       |
|    |               |При цьому сума    |    |         |       |
|    |               |єдиного внеску не може|    |         |       |
|    |               |бути меншою за розмір |    |         |       |
|    |               |мінімального     |    |         |       |
|    |               |страхового внеску   |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: член сім'ї  |Коротка назва: база  |    |         |       |
|    |ФО-підприємця на ССО     |нарахування, що    |    |         |       |
|    |               |визначена самостійно |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  9  |Особи, які забезпечують себе |Сума доходу      |  %  |   34,7    |   Не   |
|    |роботою самостійно -     |(прибутку), отриманого|    |         | утримується |
|    |займаються адвокатською,   |від відповідної    |    |         |       |
|    |нотаріальною, творчою та   |діяльності, що    |    |         |       |
|    |іншою діяльністю, пов'язаною |підлягає оподаткуванню|    |         |       |
|    |з отриманням доходу     |податком на доходи  |    |         |       |
|    |безпосередньо від цієї    |фізичних осіб. При  |    |         |       |
|    |діяльності          |цьому сума єдиного  |    |         |       |
|    |               |внеску не може бути  |    |         |       |
|    |               |меншою за розмір   |    |         |       |
|    |               |мінімального     |    |         |       |
|    |               |страхового внеску   |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: особа, яка  |Коротка назва: сума  |    |         |       |
|    |отримує дохід від незалежної |доходу (прибутку),  |    |         |       |
|    |професійної діяльності    |отриманого від    |    |         |       |
|    |               |відповідної діяльності|    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  10 |Громадяни України, які    |Сума нарахованої   |  %  | Для платників, |   3,6   |
|    |працюють у розташованих за  |заробітної плати за  |    | зазначених у  |       |
|    |межами України дипломатичних |видами виплат, які  |    | пункті 1 (крім |       |
|    |представництвах, консульських|включають основну та |    | абзацу сьомого) |       |
|    |установах України, філіях,  |додаткову заробітну  |    | частини першої |       |
|    |представництвах, інших    |плату, інші      |    | статті 4 Закону |       |
|    |відокремлених підрозділах  |заохочувальні та   |    | ( 2464-17 ),  |       |
|    |підприємств та організацій (у|компенсаційні виплати,|    | розмір єдиного |       |
|    |тому числі міжнародних),   |у тому числі в    |    |   внеску   |       |
|    |створених відповідно до   |натуральній формі, що |    | встановлюється |       |
|    |законодавства України (якщо |визначаються     |    | відповідно до |       |
|    |інше не встановлено     |відповідно до Закону |    |   класу   |       |
|    |міжнародними договорами,   |України "Про оплату  |    | професійного  |       |
|    |згода на обов'язковість яких |праці" ( 108/95-ВР ) |    |   ризику   |       |
|    |надана Верховною Радою    |           |    | виробництва в |       |
|    |України)           |           |    |  діапазонах  |       |
|-------+-----------------------------+----------------------|    | 36,76-49,7, до |       |
|    |Коротка назва: громадянин  |Коротка назва: оплата |    | яких віднесено |       |
|    |України, який працює за її  |праці         |    | платника єдиного|       |
|    |межами            |           |    | внеску, а для |       |
|    |               |           |    |  бюджетних  |       |
|    |               |           |    | установ - 36,3 |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  11 |Громадяни України та особи  |Сума нарахованої   |  %  | Для платників, |   3,6   |
|    |без громадянства, які    |заробітної плати за  |    | зазначених у  |       |
|    |працюють в іноземних     |видами виплат, які  |    | пункті 1 (крім |       |
|    |дипломатичних представництвах|включають основну та |    | абзацу сьомого) |       |
|    |та консульських установах  |додаткову заробітну  |    | частини першої |       |
|    |іноземних держав, філіях,  |плату, інші      |    |статті 4 Закону |       |
|    |представництвах, інших    |заохочувальні та   |    |  ( 2464-17 ), |       |
|    |відокремлених підрозділах  |компенсаційні виплати,|    |   розмір   |       |
|    |іноземних підприємств та   |у тому числі в    |    | єдиного внеску |       |
|    |організацій, міжнародних   |натуральній формі, що |    | встановлюється |       |
|    |організацій, розташованих на |визначаються     |    | відповідно до |       |
|    |території України      |відповідно до Закону |    |   класу   |       |
|    |               |України "Про оплату  |    | професійного  |       |
|    |               |праці" ( 108/95-ВР ) |    |   ризику   |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    | виробництва в |       |
|    |Коротка назва: працівник   |Коротка назва: оплата |    |  діапазонах  |       |
|    |іноземних організацій в   |праці         |    | 36,76-49,7, до |       |
|    |Україні           |           |    | яких віднесено |       |
|    |               |           |    |платника єдиного |       |
|    |               |           |    | внеску, а для  |       |
|    |               |           |    |  бюджетних   |       |
|    |               |           |    | установ - 36,3 |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  12 |Особи, які працюють на    |Сума нарахованої   |  %  | Для платників, |   3,6   |
|    |виборних посадах в органах  |заробітної плати за  |    | зазначених у  |       |
|    |державної влади, органах   |видами виплат, які  |    | пункті 1 (крім |       |
|    |місцевого самоврядування,  |включають основну та |    | абзацу сьомого) |       |
|    |об'єднаннях громадян та   |додаткову заробітну  |    | частини першої |       |
|    |отримують заробітну плату  |плату, інші      |    |статті 4 Закону |       |
|    |(винагороду) за роботу на  |заохочувальні та   |    | ( 2464-17 ),  |       |
|    |такій посаді         |компенсаційні виплати,|    | розмір єдиного |       |
|    |               |у тому числі в    |    |  внеску    |       |
|    |               |натуральній формі, що |    | встановлюється |       |
|    |               |визначаються     |    | відповідно до |       |
|    |               |відповідно до Закону |    |   класу   |       |
|    |               |України "Про оплату  |    | професійного  |       |
|    |               |праці" ( 108/95-ВР ) |    |   ризику   |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    | виробництва в |       |
|    |Коротка назва: особа на   |Коротка назва: оплата |    |  діапазонах  |       |
|    |виборній посаді       |праці         |    | 36,76-49,7, до |       |
|    |               |           |    | яких віднесено |       |
|    |               |           |    | платника єдиного|       |
|    |               |           |    | внеску, а для |       |
|    |               |           |    |  бюджетних  |       |
|    |               |           |    | установ - 36,3 |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  13 |Працівники воєнізованих   |Сума нарахованої   |  %  | Для платників, |   3,6   |
|    |формувань, гірничорятувальних|заробітної плати за  |    | зазначених у  |       |
|    |частин незалежно від     |видами виплат, які  |    | пункті 1 (крім |       |
|    |підпорядкування, а також   |включають основну та |    | абзацу сьомого) |       |
|    |особовий склад аварійно-   |додаткову заробітну  |    | частини першої |       |
|    |рятувальної служби, утвореної|плату, інші      |    |статті 4 Закону |       |
|    |відповідно до законодавства |заохочувальні та   |    | ( 2464-17 ),  |       |
|    |на постійній основі     |компенсаційні виплати,|    |   розмір   |       |
|    |               |у тому числі в    |    | єдиного внеску |       |
|    |               |натуральній формі, що |    | встановлюється |       |
|    |               |визначаються     |    | відповідно до  |       |
|    |               |відповідно до Закону |    |   класу   |       |
|    |               |України "Про оплату  |    | професійного  |       |
|    |               |праці" ( 108/95-ВР ) |    |   ризику   |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    | виробництва в |       |
|    |Коротка назва: працівник   |Коротка назва: оплата |    |  діапазонах  |       |
|    |воєнізованих формувань    |праці         |    | 36,76-49,7, до |       |
|    |               |           |    | яких віднесено |       |
|    |               |           |    |платника єдиного |       |
|    |               |           |    | внеску, а для |       |
|    |               |           |    |  бюджетних   |       |
|    |               |           |    | установ - 36,3 |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  14 |Особи, які проходять     |Сума нарахованої   |  %  | Для платників, |   3,6   |
|    |альтернативну (невійськову) |заробітної плати за  |    | зазначених у  |       |
|    |службу            |видами виплат, які  |    | пункті 1 (крім |       |
|    |               |включають основну та |    | абзацу сьомого) |       |
|    |               |додаткову заробітну  |    | частини першої |       |
|    |               |плату, інші      |    | статті 4 Закону |       |
|    |               |заохочувальні та   |    |  ( 2464-17 ), |       |
|    |               |компенсаційні виплати,|    | розмір єдиного |       |
|    |               |у тому числі в    |    |  внеску    |       |
|    |               |натуральній формі, що |    | встановлюється |       |
|    |               |визначаються     |    | відповідно до  |       |
|    |               |відповідно до Закону |    |   класу    |       |
|    |               |України "Про оплату  |    | професійного  |       |
|    |               |праці" ( 108/95-ВР ) |    |  ризику    |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    | виробництва в  |       |
|    |Коротка назва: особа на   |Коротка назва: оплата |    |  діапазонах  |       |
|    |альтернативній службі    |праці         |    | 36,76-49,7, до |       |
|    |               |           |    | яких віднесено |       |
|    |               |           |    | платника єдиного|       |
|    |               |           |    | внеску, а для  |       |
|    |               |           |    |  бюджетних   |       |
|    |               |           |    | установ - 36,3 |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  15 |Особи, які проходять     |           |    |         |       |
|    |професійну підготовку,    |           |    |         |       |
|    |перепідготовку або      |           |    |         |       |
|    |підвищення кваліфікації з  |           |    |         |       |
|    |відривом від виробництва за |           |    |         |       |
|    |направленням підприємств,  |           |    |         |       |
|    |установ, організацій (без  |           |    |         |       |
|    |збереження заробітної плати |           |    |         |       |
|    |та з отриманням стипендії  |           |    |         |       |
|    |відповідно до законодавства) |           |    |         |       |
|    |-----------------------------|           |    |         |       |
|    |Коротка назва: особа, яка  |           |    |         |       |
|    |навчається з відривом від  |           |    |         |       |
|    |виробництва         |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+---------------------------------------|
|  16 |Особи, які беруть добровільну|Дохід, що       | Не менше суми мінімального страхового |
|    |участь у системі       |розраховується    |  внеску та не більше максимального  |
|    |загальнообов'язкового    |виходячи з суми    |        розміру        |
|    |державного соціального    |внеску, сплаченого  |                    |
|    |страхування         |згідно з договором про|                    |
|    |               |добровільну участь, за|                    |
|    |               |формулою З = Ф х 100 %|                    |
|    |               |/ Т, де З - сума   |                    |
|    |               |заробітної плати   |                    |
|    |               |(доходу) застрахованої|                    |
|    |               |особи; Ф - сума    |                    |
|    |               |фактично сплаченого  |                    |
|    |               |страхового внеску за |                    |
|    |               |відповідний місяць; Т-|                    |
|    |               |розмір страхового   |                    |
|    |               |внеску у відповідному |                    |
|    |               |місяці        |                    |
|    |-----------------------------+----------------------|                    |
|    |Коротка назва: особа, яка  |Коротка назва:    |                    |
|    |страхується добровільно   |розрахований на    |                    |
|    |               |підставі суми     |                    |
|    |               |добровільного внеску |                    |
|    |               |показник       |                    |
|-------+-----------------------------+----------------------+---------------------------------------|
|  17 |Особи, які на підставі    |Сума заробітної плати |  Розрахункова величина до розміру  |
|    |частини третьої статті 24  |(доходу) застрахованої|  мінімального страхового внеску   |
|    |Закону України "Про     |особи розраховується |                    |
|    |загальнообов'язкове державне |виходячи з      |                    |
|    |пенсійне страхування"    |передбаченої частиною |                    |
|    |( 1058-15 ) здійснюють    |третьою статті 24   |                    |
|    |доплату до суми страхових  |Закону України "Про  |                    |
|    |внесків таким чином, щоб   |загальнообов'язкове  |                    |
|    |загальна сума сплачених   |державне пенсійне   |                    |
|    |коштів за відповідний місяць |страхування"     |                    |
|    |була не меншою мінімального |( 1058-15 ) доплати за|                    |
|    |страхового внеску      |формулою Зд = Д х   |                    |
|    |               |100 % / Т, де     |                    |
|    |               |Зд - сума заробітної |                    |
|    |               |плати (доходу),    |                    |
|    |               |розрахована виходячи |                    |
|    |               |із доплати; Д - сума |                    |
|    |               |доплати; Т - розмір  |                    |
|    |               |страхового внеску у  |                    |
|    |-----------------------------|відповідному місяці  |                    |
|    |Коротка назва: особа, яка  |Коротка назва:    |                    |
|    |доплачує страхові внески   |розрахований на    |                    |
|    |               |підставі суми доплати |                    |
|    |               |показник       |                    |
|-------+-----------------------------+----------------------+---------------------------------------|
|  18 |Особи, які проходять строкову|Суми грошового    |  %  | 33,2, але не  |   Не   |
|    |військову службу у Збройних |забезпечення,     |    |   менше   | утримується |
|    |Силах України, Службі безпеки|нарахованого особі за |    | мінімального  |       |
|    |України, інших утворених   |звітний період    |    |страхового внеску|       |
|    |відповідно до законів України|           |    | за кожну особу |       |
|    |військових формуваннях,   |           |    |         |       |
|    |органах Міністерства     |           |    |         |       |
|    |внутрішніх справ України та |           |    |         |       |
|    |службу в органах і      |           |    |         |       |
|    |підрозділах цивільного    |           |    |         |       |
|    |захисту           |           |    |         |       |
|    |-----------------------------|           |    |         |       |
|    |Коротка назва: особа, яка  |           |    |         |       |
|    |проходить строкову військову |           |    |         |       |
|    |службу            |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  19 |Особи, які отримують     |           |    |         |       |
|    |щомісячні страхові виплати  |           |    |         |       |
|    |відповідно до Закону України |           |    |         |       |
|    |"Про загальнообов'язкове   |           |    |         |       |
|    |державне соціальне      |           |    |         |       |
|    |страхування від нещасного  |           |    |         |       |
|    |випадку на виробництві та  |           |    |         |       |
|    |професійного захворювання,  |           |    |         |       |
|    |які спричинили втрату    |           |    |         |       |
|    |працездатності" ( 1105-14 ), |           |    |         |       |
|    |крім осіб, які отримують   |           |    |         |       |
|    |виплати у зв'язку зі смертю |           |    |         |       |
|    |годувальника, та непрацюючих |           |    |         |       |
|    |осіб, які отримують пенсії по|           |    |         |       |
|    |інвалідності від нещасного  |           |    |         |       |
|    |випадку на виробництві та  |           |    |         |       |
|    |професійного захворювання  |           |    |         |       |
|    |-----------------------------|           |    |         |       |
|    |Коротка назва: особа, яка  |           |    |         |       |
|    |отримує страхові виплати з  |           |    |         |       |
|    |ФСНВ             |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  20 |Особи, які відповідно до   |Сума допомоги по   |  %  | 33,2, але не  |   Не   |
|    |законів отримують допомогу по|догляду за дитиною до |    |   менше   | утримується |
|    |догляду за дитиною до    |досягнення нею    |    | мінімального  |       |
|    |досягнення нею трирічного  |трирічного віку,   |    |страхового внеску|       |
|    |віку             |нарахованої за    |    | за кожну особу |       |
|    |-----------------------------|звітний період    |    |         |       |
|    |Коротка назва: особа, яка  |           |    |         |       |
|    |отримує допомогу по догляду |           |    |         |       |
|    |за дитиною          |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  21 |Один з непрацюючих      |Сума допомоги або   |  %  | 33,2, але не  |   Не   |
|    |працездатних батьків,    |компенсацій,     |    |   менше   | утримується |
|    |усиновителів, опікун,    |нарахованих за    |    | мінімального  |       |
|    |піклувальник, які фактично  |звітний період    |    |страхового внеску|       |
|    |здійснюють догляд за дитиною-|           |    | за кожну особу |       |
|    |інвалідом та отримують    |           |    |         |       |
|    |допомогу або компенсацію   |           |    |         |       |
|    |відповідно до законодавства |           |    |         |       |
|    |-----------------------------|           |    |         |       |
|    |Коротка назва: непрацюючі  |           |    |         |       |
|    |працездатні батьки,     |           |    |         |       |
|    |усиновителі, опікуни,    |           |    |         |       |
|    |піклувальники, які фактично |           |    |         |       |
|    |здійснюють догляд за дитиною-|           |    |         |       |
|    |інвалідом          |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  22 |Безробітні в період отримання|           |    |         |       |
|    |допомоги по безробіттю    |           |    |         |       |
|    |-----------------------------|           |    |         |       |
|    |Коротка назва: особа, яка  |           |    |         |       |
|    |отримує допомогу по     |           |    |         |       |
|    |безробіттю          |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  23 |Особи, які не набули (не   |Сума нарахованого   |  %  |   34,7    |   2,6   |
|    |набудуть) права на пенсію за |грошового забезпечення|    |         |       |
|    |вислугу років згідно із   |           |    |         |       |
|    |Законом України "Про пенсійне|           |    |         |       |
|    |забезпечення осіб, звільнених|           |    |         |       |
|    |з військової служби, та   |           |    |         |       |
|    |деяких інших осіб"      |           |    |         |       |
|    |( 2262-12 )         |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва:        |Коротка назва: грошове|    |         |       |
|    |військовослужбовець, який не |забезпечення     |    |         |       |
|    |набув права на пенсію за   |           |    |         |       |
|    |вислугу років        |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  24 |Батьки-вихователі дитячих  |Сума грошового    |  %  | 33,2, але не  |   Не   |
|    |будинків сімейного типу,   |забезпечення,     |    |   менше   | утримується |
|    |прийомні батьки, якщо вони  |нарахованого за    |    | мінімального  |       |
|    |отримують грошове      |звітний період    |    |страхового внеску|       |
|    |забезпечення відповідно до  |           |    | на кожну особу |       |
|    |законодавства        |           |    |         |       |
|    |-----------------------------|           |    |         |       |
|    |Коротка назва: батьки-    |           |    |         |       |
|    |вихователі          |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  25 |Наймані працівники, які   |Сума нарахованої   |  %  | Для платників, |   6,1   |
|    |працюють на посадах, робота |заробітної плати за  |    | зазначених у  |       |
|    |на яких зараховується до   |видами виплат, які  |    | пункті 1 (крім |       |
|    |стажу, що дає право на    |включають основну та |    | абзацу сьомого) |       |
|    |одержання пенсії відповідно |додаткову заробітну  |    | частини першої |       |
|    |до Законів України "Про   |плату, інші      |    |статті 4 Закону |       |
|    |державну службу" ( 3723-12 ),|заохочувальні та   |    | ( 2464-17 ),  |       |
|    |"Про прокуратуру"      |компенсаційні виплати,|    | розмір єдиного |       |
|    |( 1789-12 ), "Про державну  |у тому числі в    |    |  внеску    |       |
|    |підтримку засобів масової  |натуральній формі, що |    | встановлюється |       |
|    |інформації та соціальний   |визначаються     |    | відповідно до |       |
|    |захистжурналістів"      |відповідно до Закону |    |   класу   |       |
|    |( 540/97-ВР ), "Про наукову |України "Про оплату  |    | професійного  |       |
|    |і науково-технічну      |праці" ( 108/95-ВР ) |    |   ризику   |       |
|    |діяльність" ( 1977-12 ), "Про|           |    | виробництва в |       |
|    |статус народного депутата  |           |    |  діапазонах  |       |
|    |України" ( 2790-12 ), "Про  |           |    | 36,76-49,7, до |       |
|    |Національний банк України"  |           |    | яких віднесено |       |
|    |( 679-14 ), "Про службу в  |           |    |платника єдиного |       |
|    |органах місцевого      |           |    | внеску, а для |       |
|    |самоврядування" ( 2493-14 ), |           |    |  бюджетних   |       |
|    |Митного кодексу України   |           |    | установ - 36,3 |       |
|    |( 4495-17 ), Положення про  |           |    |         |       |
|    |помічника-консультанта    |           |    |         |       |
|    |народного депутата України, |           |    |         |       |
|    |затвердженого Постановою   |           |    |         |       |
|    |Верховної Ради України    |           |    |         |       |
|    |від 13 жовтня 1995 року   |           |    |         |       |
|    |N 379/95-ВР ( 379/95-ВР )  |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: наймані    |Коротка назва: оплата |    |         |       |
|    |працівники, які працюють на |праці         |    |         |       |
|    |посадах, робота на яких   |           |    |         |       |
|    |зараховується до стажу, що  |           |    |         |       |
|    |дає право на одержання пенсії|           |    |         |       |
|    |відповідно до окремих законів|           |    |         |       |
|    |України           |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  26 |Фізичні особи, які виконують |Сума винагороди за  |  %  |  34,7, а для  |   2,6   |
|    |роботи (надають послуги) на |цивільно-правовими  |    |  підприємств  |       |
|    |підприємствах, в установах та|договорами      |    | суднобудівної |       |
|    |організаціях, в інших    |           |    | промисловості - |       |
|    |юридичних осіб, зазначених в |           |    |   33,2    |       |
|    |абзаці другому пункту 1   |           |    |         |       |
|    |частини першої статті 4   |           |    |         |       |
|    |Закону ( 2464-17 ), чи у   |           |    |         |       |
|    |фізичних осіб - підприємців |           |    |         |       |
|    |або осіб, які забезпечують  |           |    |         |       |
|    |себе роботою самостійно, за |           |    |         |       |
|    |цивільно-правовими договорами|           |    |         |       |
|    |(крім фізичних осіб -    |           |    |         |       |
|    |підприємців, якщо виконувані |           |    |         |       |
|    |ними роботи (надані послуги) |           |    |         |       |
|    |відповідають видам      |           |    |         |       |
|    |діяльності, зазначеним у   |           |    |         |       |
|    |Єдиному державному реєстрі  |           |    |         |       |
|    |юридичних осіб та фізичних  |           |    |         |       |
|    |осіб - підприємців)     |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: особи, які  |Коротка назва:    |    |         |       |
|    |працюють за угодами ЦПХ   |винагорода за угодами |    |         |       |
|    |               |ЦПХ          |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  27 |Особи, які не є інвалідами, |Сума нарахованої   |  %  |    5,3    |   3,6   |
|    |працюють на підприємствах та |заробітної плати за  |    |         |       |
|    |в організаціях всеукраїнських|видами виплат, які  |    |         |       |
|    |громадських організацій   |включають основну та |    |         |       |
|    |інвалідів, зокрема      |додаткову заробітну  |    |         |       |
|    |товариствах УТОГ та УТОС, у |плату, інші      |    |         |       |
|    |яких кількість інвалідів   |заохочувальні та   |    |         |       |
|    |становить не менше ніж 50 % |компенсаційні виплати,|    |         |       |
|    |загальної чисельності    |у тому числі в    |    |         |       |
|    |працюючих, за умови, що фонд |натуральній формі, що |    |         |       |
|    |оплати праці таких інвалідів |визначаються     |    |         |       |
|    |становить не менше ніж 25 % |відповідно до Закону |    |         |       |
|    |суми витрат на оплату праці, |України "Про оплату  |    |         |       |
|    |і які нараховують єдиний   |праці" ( 108/95-ВР ) |    |         |       |
|    |внесок у розмірі 5,3 % на  |           |    |         |       |
|    |весь фонд оплати праці, що є |           |    |         |       |
|    |базою для нарахування єдиного|           |    |         |       |
|    |внеску згідно з пунктом 1  |           |    |         |       |
|    |частини першої статті 7   |           |    |         |       |
|    |Закону України "Про збір та |           |    |         |       |
|    |облік єдиного внеску на   |           |    |         |       |
|    |загальнообов'язкове державне |           |    |         |       |
|    |соціальне страхування"    |           |    |         |       |
|    |( 2464-17 )         |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: особи, які  |Коротка назва: оплата |    |         |       |
|    |працюють на підприємствах та |праці         |    |         |       |
|    |в організаціях всеукраїнських|           |    |         |       |
|    |громадських організацій   |           |    |         |       |
|    |інвалідів, зокрема      |           |    |         |       |
|    |товариствах УТОГ та УТОС   |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  28 |Особи, які є інвалідами та  |Сума нарахованої   |  %  |    5,5    |   3,6   |
|    |працюють на підприємствах та |заробітної плати за  |    |         |       |
|    |в організаціях громадських  |видами виплат, які  |    |         |       |
|    |організацій інвалідів, в яких|включають основну та |    |         |       |
|    |кількість інвалідів становить|додаткову заробітну  |    |         |       |
|    |не менше ніж 50 % загальної |плату, інші      |    |         |       |
|    |чисельності працюючих, за  |заохочувальні та   |    |         |       |
|    |умови, що фонд оплати праці |компенсаційні виплати,|    |         |       |
|    |таких інвалідів становить не |у тому числі в    |    |         |       |
|    |менше ніж 25 % суми витрат на|натуральній формі, що |    |         |       |
|    |оплату праці, і які     |визначаються     |    |         |       |
|    |нараховують єдиний внесок у |відповідно до Закону |    |         |       |
|    |розмірі 5,5 % на фонд оплати |України "Про оплату  |    |         |       |
|    |праці працюючих інвалідів, що|праці" ( 108/95-ВР ) |    |         |       |
|    |є базою для нарахування   |           |    |         |       |
|    |єдиного внеску згідно з   |           |    |         |       |
|    |пунктом 1 частини першої   |           |    |         |       |
|    |статті 7 Закону України "Про |           |    |         |       |
|    |збір та облік єдиного внеску |           |    |         |       |
|    |на загальнообов'язкове    |           |    |         |       |
|    |державне соціальне      |           |    |         |       |
|    |страхування" ( 2464-17 )   |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: працюючий   |Коротка назва: оплата |    |         |       |
|    |інвалід на підприємстві або в|праці         |    |         |       |
|    |організації громадських   |           |    |         |       |
|    |організацій інвалідів, в яких|           |    |         |       |
|    |кількість інвалідів становить|           |    |         |       |
|    |понад 50 %          |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  29 |Особи, які отримують допомогу|Сума допомоги по   |  %  |   33,2    |   2   |
|    |по тимчасовій        |тимчасовій      |    |         |       |
|    |непрацездатності       |непрацездатності   |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: особи, які  |Коротка назва: сума  |    |         |       |
|    |отримують допомогу по    |допомоги по тимчасовій|    |         |       |
|    |тимчасовій непрацездатності |непрацездатності   |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  30 |Наймані працівники-інваліди, |Сума нарахованої   |  %  |    5,3    |  2,85   |
|    |які працюють на       |заробітної плати за  |    |         |       |
|    |підприємствах та в      |видами виплат, які  |    |         |       |
|    |організаціях всеукраїнських |включають основну та |    |         |       |
|    |громадських організацій   |додаткову заробітну  |    |         |       |
|    |інвалідів, зокрема      |плату, інші      |    |         |       |
|    |товариствах УТОГ та УТОС, у |заохочувальні та   |    |         |       |
|    |яких кількість інвалідів   |компенсаційні виплати,|    |         |       |
|    |становить не менше ніж 50 % |у тому числі в    |    |         |       |
|    |загальної чисельності    |натуральній формі, що |    |         |       |
|    |працівників, за умови, що  |визначаються     |    |         |       |
|    |фонд оплати праці таких   |відповідно до Закону |    |         |       |
|    |інвалідів становить не менше |України "Про оплату  |    |         |       |
|    |ніж 25 % суми витрат на   |праці" ( 108/95-ВР ) |    |         |       |
|    |оплату праці, і які     |           |    |         |       |
|    |нараховують єдиний внесок у |           |    |         |       |
|    |розмірі 5,3 % на весь фонд  |           |    |         |       |
|    |оплати праці, що є базою для |           |    |         |       |
|    |нарахування єдиного внеску  |           |    |         |       |
|    |згідно з пунктом 1 частини  |           |    |         |       |
|    |першої статті 7 Закону    |           |    |         |       |
|    |України "Про збір та облік  |           |    |         |       |
|    |єдиного внеску на      |           |    |         |       |
|    |загальнообов'язкове державне |           |    |         |       |
|    |соціальне страхування"    |           |    |         |       |
|    |( 2464-17 )         |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: найманий   |Коротка назва: оплата |    |         |       |
|    |працівник - інвалід, який  |праці         |    |         |       |
|    |працює на підприємствах та в |           |    |         |       |
|    |організаціях всеукраїнських |           |    |         |       |
|    |громадських організацій   |           |    |         |       |
|    |інвалідів, зокрема      |           |    |         |       |
|    |товариствах УТОГ та УТОС   |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  31 |Військовослужбовці (крім   |Сума нарахованого   |  %  |   34,7    |   2,6   |
|    |військовослужбовців строкової|грошового забезпечення|    |         |       |
|    |військової служби), особи  |           |    |         |       |
|    |рядового і начальницького  |           |    |         |       |
|    |складу            |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва:        |Коротка назва: грошове|    |         |       |
|    |військовослужбовці, особи  |забезпечення     |    |         |       |
|    |рядового і начальницького  |           |    |         |       |
|    |складу            |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  32 |Працюючі інваліди на посадах,|Сума нарахованої   |  %  |   8,41    |   6,1   |
|    |робота на яких зараховується |заробітної плати за  |    |         |       |
|    |до стажу, що дає право на  |видами виплат, які  |    |         |       |
|    |одержання пенсії відповідно |включають основну та |    |         |       |
|    |до Законів України "Про   |додаткову заробітну  |    |         |       |
|    |державну службу" ( 3723-12 ),|плату, інші      |    |         |       |
|    |"Про прокуратуру"      |заохочувальні та   |    |         |       |
|    |( 1789-12 ), "Про державну  |компенсаційні виплати,|    |         |       |
|    |підтримку засобів масової  |у тому числі в    |    |         |       |
|    |інформації та соціальний   |натуральній формі, що |    |         |       |
|    |захист журналістів"     |визначаються     |    |         |       |
|    |( 540/97-ВР ), "Про наукову |відповідно до Закону |    |         |       |
|    |і науково-технічну      |України "Про оплату  |    |         |       |
|    |діяльність" ( 1977-12 ), "Про|праці" ( 108/95-ВР ) |    |         |       |
|    |статус народного депутата  |           |    |         |       |
|    |України" ( 2790-12 ), "Про  |           |    |         |       |
|    |Національний банк України"  |           |    |         |       |
|    |( 679-14 ), "Про службу в  |           |    |         |       |
|    |органах місцевого      |           |    |         |       |
|    |самоврядування" ( 2493-14 ), |           |    |         |       |
|    |Митного кодексу України   |           |    |         |       |
|    |( 4495-17 ), Положення про  |           |    |         |       |
|    |помічника-консультанта    |           |    |         |       |
|    |народного депутата України, |           |    |         |       |
|    |затвердженого Постановою   |           |    |         |       |
|    |Верховної Ради України    |           |    |         |       |
|    |від 13 жовтня 1995 року   |           |    |         |       |
|    |N 379/95-ВР ( 379/95-ВР )  |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: працюючий   |Коротка назва: оплата |    |         |       |
|    |інвалід           |праці         |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
| 33  |Непрацюючі працездатні особи,|Сума допомоги або   |  %  |  33,2, але не |   Не   |
|    |які здійснюють догляд за   |компенсацій,     |    |   менше   | утримується |
|    |інвалідом I групи та     |нарахованих за    |    | мінімального  |       |
|    |отримують допомогу або    |звітний період    |    |страхового внеску|       |
|    |компенсацію відповідно до  |           |    | на кожну особу |       |
|    |законодавства        |           |    |         |       |
|    |-----------------------------|           |    |         |       |
|    |Коротка назва: особа, яка  |           |    |         |       |
|    |доглядає інваліда I групи  |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  34 |Непрацюючі працездатні особи,|Сума допомоги або   |  %  | 33,2, але не  |   Не   |
|    |які здійснюють догляд за   |компенсацій,     |    |   менше   | утримується |
|    |престарілим, який за     |нарахованих за    |    | мінімального  |       |
|    |висновком медичного закладу |звітний період    |    |страхового внеску|       |
|    |потребує постійного     |           |    | на кожну особу |       |
|    |стороннього догляду або досяг|           |    |         |       |
|    |80-річного віку, та отримують|           |    |         |       |
|    |допомогу або компенсацію   |           |    |         |       |
|    |відповідно до законодавства |           |    |         |       |
|    |-----------------------------|           |    |         |       |
|    |Коротка назва: особа, яка  |           |    |         |       |
|    |доглядає престарілого    |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-------------------------------|
|  35 |Фізичні особи - підприємці, у|Доплата з урахуванням |  %  |  Розрахункова величина до  |
|    |тому числі ті, які обрали  |розміру мінімальної  |    |розміру мінімального страхового|
|    |спрощену систему       |заробітної плати,   |    |      внеску       |
|    |оподаткування та здійснюють |встановленої     |    |                |
|    |доплату суми єдиного внеску |законодавством, до  |    |                |
|    |на загальнообов'язкове    |мінімального розміру |    |                |
|    |державне соціальне      |єдиного внеску у   |    |                |
|    |страхування згідно з     |відповідному місяці  |    |                |
|    |повідомленням-розрахунком  |           |    |                |
|    |-----------------------------+----------------------|    |                |
|    |Коротка назва: ФО-підприємці,|Коротка назва: база  |    |                |
|    |які доплачують єдиний    |нарахування, що    |    |                |
|    |внесок згідно з       |визначена самостійно |    |                |
|    |повідомленням-розрахунком  |           |    |                |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-------------------------------|
|  36 |Працюючі інваліди на     |Сума допомоги по   |  %  |   8,41    |   2   |
|    |підприємствах, в установах і |тимчасовій      |    |         |       |
|    |організаціях         |непрацездатності   |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: працюючий   |Коротка назва: сума  |    |         |       |
|    |інвалід           |допомоги по тимчасовій|    |         |       |
|    |               |непрацездатності   |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  37 |Особи, які працюють на    |Сума допомоги по   |  %  |    5,3    |   2   |
|    |підприємствах та в      |тимчасовій      |    |         |       |
|    |організаціях всеукраїнських |непрацездатності   |    |         |       |
|    |громадських організацій   |           |    |         |       |
|    |інвалідів, зокрема      |           |    |         |       |
|    |товариствах УТОГ та УТОС, у |           |    |         |       |
|    |яких кількість інвалідів   |           |    |         |       |
|    |становить не менше ніж 50 % |           |    |         |       |
|    |загальної чисельності    |           |    |         |       |
|    |працюючих, за умови, що фонд |           |    |         |       |
|    |оплати праці таких інвалідів |           |    |         |       |
|    |становить не менше ніж 25 % |           |    |         |       |
|    |суми витрат на оплату праці, |           |    |         |       |
|    |і які нараховують єдиний   |           |    |         |       |
|    |внесок у розмірі 5,3 % на  |           |    |         |       |
|    |весь фонд оплати праці, що є |           |    |         |       |
|    |базою для нарахування єдиного|           |    |         |       |
|    |внеску згідно з пунктом 1  |           |    |         |       |
|    |частини першої статті 7   |           |    |         |       |
|    |Закону України "Про збір та |           |    |         |       |
|    |облік єдиного внеску на   |           |    |         |       |
|    |загальнообов'язкове державне |           |    |         |       |
|    |соціальне страхування"    |           |    |         |       |
|    |( 2464-17 )         |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: особи, які  |Коротка назва: сума  |    |         |       |
|    |працюють на підприємствах та |допомоги по тимчасовій|    |         |       |
|    |в організаціях всеукраїнських|непрацездатності   |    |         |       |
|    |громадських організацій   |           |    |         |       |
|    |інвалідів, зокрема      |           |    |         |       |
|    |товариствах УТОГ та УТОС   |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  38 |Особи, які працюють на    |Сума винагороди за  |  %  |    5,3    |   2,6   |
|    |підприємствах та в      |цивільно-правовими  |    |         |       |
|    |організаціях всеукраїнських |договорами      |    |         |       |
|    |громадських організацій   |           |    |         |       |
|    |інвалідів, зокрема      |           |    |         |       |
|    |товариствах УТОГ та УТОС, у |           |    |         |       |
|    |яких кількість інвалідів   |           |    |         |       |
|    |становить не менше ніж 50 % |           |    |         |       |
|    |загальної чисельності    |           |    |         |       |
|    |працюючих, за умови, що фонд |           |    |         |       |
|    |оплати праці таких інвалідів |           |    |         |       |
|    |становить не менше ніж 25 % |           |    |         |       |
|    |суми витрат на оплату праці, |           |    |         |       |
|    |і які нараховують єдиний   |           |    |         |       |
|    |внесок у розмірі 5,3 % на  |           |    |         |       |
|    |весь фонд оплати праці, що є |           |    |         |       |
|    |базою для нарахування єдиного|           |    |         |       |
|    |внеску згідно з пунктом 1  |           |    |         |       |
|    |частини першої статті 7   |           |    |         |       |
|    |Закону України "Про збір та |           |    |         |       |
|    |облік єдиного внеску на   |           |    |         |       |
|    |загальнообов'язкове державне |           |    |         |       |
|    |соціальне страхування"    |           |    |         |       |
|    |( 2464-17 )         |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: особи, які  |Коротка назва:    |    |         |       |
|    |працюють на підприємствах та |винагорода за угодами |    |         |       |
|    |в організаціях всеукраїнських|ЦПХ          |    |         |       |
|    |громадських організацій   |           |    |         |       |
|    |інвалідів, зокрема      |           |    |         |       |
|    |товариствах УТОГ та УТОС   |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  39 |Особи, які є інвалідами та  |Сума допомоги по   |  %  |    5,5    |   2   |
|    |працюють на підприємствах та |тимчасовій      |    |         |       |
|    |в організаціях громадських  |непрацездатності   |    |         |       |
|    |організацій інвалідів, в яких|           |    |         |       |
|    |кількість інвалідів становить|           |    |         |       |
|    |не менше ніж 50 % загальної |           |    |         |       |
|    |чисельності працюючих, за  |           |    |         |       |
|    |умови, що фонд оплати праці |           |    |         |       |
|    |таких інвалідів становить не |           |    |         |       |
|    |менше ніж 25 % суми витрат на|           |    |         |       |
|    |оплату праці, і які     |           |    |         |       |
|    |нараховують єдиний внесок у |           |    |         |       |
|    |розмірі 5,5 % на фонд оплати |           |    |         |       |
|    |праці працюючих інвалідів, що|           |    |         |       |
|    |є базою для нарахування   |           |    |         |       |
|    |єдиного внеску згідно з   |           |    |         |       |
|    |пунктом 1 частини першої   |           |    |         |       |
|    |статті 7 Закону України "Про |           |    |         |       |
|    |збір та облік єдиного внеску |           |    |         |       |
|    |на загальнообов'язкове    |           |    |         |       |
|    |державне соціальне      |           |    |         |       |
|    |страхування" ( 2464-17 )   |           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: працюючий   |Коротка назва: сума  |    |         |       |
|    |інвалід на підприємстві або в|допомоги по тимчасовій|    |         |       |
|    |організації громадських   |непрацездатності   |    |         |       |
|    |організацій інвалідів, в яких|           |    |         |       |
|    |кількість інвалідів становить|           |    |         |       |
|    |понад 50 %          |           |    |         |       |
|-------+-----------------------------+----------------------+-------+-----------------+-------------|
|  40 |Фізичні особи - підприємці, у|Сума, з якої     |  %  |    %    |   %   |
|    |тому числі ті, які обрали  |розраховано      |    |         |       |
|    |спрощену систему       |зобов'язання за    |    |         |       |
|    |оподаткування, які збільшують|страховими внесками  |    |         |       |
|    |або зменшують суми      |           |    |         |       |
|    |зобов'язань за страховими  |           |    |         |       |
|    |внесками за результатами   |           |    |         |       |
|    |проведеної перевірки (звірки)|           |    |         |       |
|    |-----------------------------+----------------------|    |         |       |
|    |Коротка назва: ФО-підприємці,|Коротка назва: дохід |    |         |       |
|    |які збільшують або зменшують |           |    |         |       |
|    |суми зобов'язань за     |           |    |         |       |
|    |страховими внесками за    |           |    |         |       |
|    |результатами проведеної   |           |    |         |       |
|    |перевірки (звірки)      |           |    |         |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                   Додаток 4 
                   до Порядку формування 
                   та подання страхувальниками 
                   звіту щодо сум нарахованого 
                   єдиного внеску на 
                   загальнообов'язкове державне 
                   соціальне страхування 
 

              ЗВІТНІСТЬ 
      Звіт про суми нарахованої заробітної плати 
         (доходу, грошового забезпечення, 
      допомоги, компенсації) застрахованих осіб 
        та суми нарахованого єдиного внеску 
      на загальнообов'язкове державне соціальне 
     страхування до органів Пенсійного фонду України 
              ( za204-12 ) 
 

                   Додаток 5 
                   до Порядку формування 
                   та подання страхувальниками 
                   звіту щодо сум нарахованого 
                   єдиного внеску на 
                   загальнообов'язкове державне 
                   соціальне страхування 
 

              ЗВІТНІСТЬ 
        Звіт про суми нарахованого доходу 
          застрахованих осіб та суми 
          нарахованого єдиного внеску 
              ( zb204-12 ) 
 

                   Додаток 6 
                   до Порядку формування 
                   та подання страхувальниками 
                   звіту щодо сум нарахованого 
                   єдиного внеску на 
                   загальнообов'язкове державне 
                   соціальне страхування 
 

              ЗВІТНІСТЬ 
        Звіт про суми добровільних внесків, 
     передбачених договором про добровільну участь, 
           які підлягають сплаті, 
          та суми доплати до органів 
           Пенсійного фонду України 
              ( zc204-12 ) 
 

                   Додаток 7 
                   до Порядку формування 
                   та подання страхувальниками 
                   звіту щодо сум нарахованого 
                   єдиного внеску на 
                   загальнообов'язкове державне 
                   соціальне страхування 
 

              ЗВІТНІСТЬ 
    Звіт про настання нещасного випадку на виробництві 
         або професійного захворювання 
              ( zd204-12 ) 
 

 Директор Департаменту 
 персоніфікованого обліку, 
 інформаційних систем та мереж            О.Б.Ніколаєв

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2204-12